Styrt dyrt for Can­cel­la­ra

BT - - SPORTEN - DRA­MA I BEL­GI­EN Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk Lars B. Jør­gen­sen

lbj@ spor­ten. dk

Fa­bi­an Can­cel­la­ra må drop­pe at kø­re for­å­rets sto­re klas­si­ke­re, ef­ter han sty rte­de og slog ryg­gen vold­somt i det bel­gi­ske en­da­ge­sløb, E3 Ha­rel­be­ke.

Schweize­ren styr­te­de eft er ba­re 39 ki­lo­me­ter af lø­bet, og de før­ste mel­din­ger gik på, at han hav­de bræk­ket fl ere hvirv­ler i den ne­der­ste del af ryg­gen.

Uhel­det be­ty­der, at Fa­bi­an Can­cel­la­ra ik­ke er i stand til at stil­le til start i bå­de Flan­dern Rundt og Pa­risRou­baix.

De to for­års­klas­si­ke­re var el­lers blandt sæ­so­nens helt sto­re mål for den stær­ke schweizer.

Fa­bi­an Can­cel­la­ra, som stil­ler op for Trek Fa­ctory Ra­cing, styr­te­de sam­men med en grup­pe af ryt­te­re, og der blev spe­ku­le­ret i, at det var en vand­fl aske på vej­en, der var skyld i uhel­det.

Fa­bi­an Can­cel­la­ra for­søg­te ef­ter­føl­gen­de at fort­sæt­te lø­bet, men måt­te op­gi­ve på grund af si­ne smer­ter. Der­med må det cy­kelg­la­de pu­bli­kum se bort fra end­nu en af for­å­rets sto­re stjer­ner på lan­de­ve­je­ne de kom­men­de må­ne­der.

Så­le­des er og­så Fa­bi­an Can­cel­la­ras evig­heds­ri­val, bel­gi­e­ren Tom Boo­nen, i for­vej­en ude eft er et styrt i Pa­ris- Ni­ce. De to ska­de­de ryt­te­re har el­lers til­sam­men vun­det Flan­dern Rundt og Pa­ris- Rou­baix 13 gan­ge i kar­ri­e­ren.

Ned­t­ur for Sa­gan

Tin­koff - Saxos slo­vaki­ske stjer­ne Pe­ter Sa­gan hav­de hå­bet at gen­ta­ge sid­ste års sejr i E3 Ha­rel­be­ke, men han op­le­ve­de et de­ci­de­ret sam­men­brud på de sid­ste ki­lo­me­ter.

Sa­gan lig­ne­de el­lers et ry­gen­de varmt bud på et ti­tel­for­svar, da han ca. 40 km før mål gik i ud­brud med Ge­raint Thomas og Zde­nek Sty­bar. Blot fi re ki­lo­me­ter fra mål­stre­gen ud­nyt­te­de Thomas imid­ler­tid et styk­ke lum­sk fl ad as­falt og slog hul til kon­kur­ren­ter­ne. Et stærkt træk af Team Skys wa­li­ser.

Pe­ter Sa­gan, ind­købt før den­ne sæ­son til en årsløn, der lig­ger blandt de tun­ge­ste i bran­chen, måt­te så­gar li­de den tort at se fel­tet kom­me su­sen­de bag­fra, og den 25- åri­ge slo­vak ram­te end ik­ke en top 10- pla­ce­ring.

Det gjor­de til gen­gæld Mat­ti Bres­chel, som med sit tred­je sto­re løb på seks da­ge kør­te en for­nem sjet­te­plads i hus og genåb­ne­de dis­kus­sio­nen om, hvor­vidt han skal ha­ve kap­ta­jn­sta­tus, når der i på­sken kø­res Flan­dern Rundt.

Fa­bi­an Can­cel­la­ra hav­de vold­som­me smer­ter ef­ter sit styrt. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.