DBU- di­rek­tør mod­si­ger Ol­sen

Claus Bret­ton- Mey­er hol­der fast i, at Mor­ten Ol­sen he­le ti­den har væ­ret in­for­me­ret i for­bin­del­se med cen­tra­le an­sæt­tel­ser i DBU

BT - - SPORTEN - UE­NIG­HED Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

Claus Bret­ton- Mey­er sva­rer den dan­ske land­stræ­ner, Mor­ten Ol­sen, igen. Iføl­ge DBUs ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør pas­ser det ik­ke, når Ol­sen si­ger, han ik­ke er ble­vet in­for­me­ret om­kring an­sæt­tel­ser­ne af en ny ta­len­t­ud­vik­lings­chef og en ny eli­te­chef.

I et in­ter­view med De­ad­li­ne sent tors­dag aft en gi­ver Bret­ton- Mey­er ud­tryk for, at Mor­ten Ol­sen har væ­ret og er ’ en del af no­get stør­re’, som og­så er DBUs nye slo­gan.

» Mor­ten Ol­sen har he­le ti­den væ­ret in­for­me­ret om de folk, vi skul­le an­sæt­te. Vi har drøft et med ham, hvad det er for en pro­ces, vi har haft gang i, « si­ger Claus Bret­ton- Mey­er til De­ad­li­ne.

I be­gyn­del­sen af marts ud­tal­te Mor­ten Ol­sen el­lers, at han in­tet hav­de hørt til an­sæt­tel­ser­ne af den nye eli­te­chef, Kim Hal­l­berg, og den nye ta­len­t­ud­vik­lings­chef, Flem­m­ing Berg, og at han ik­ke hav­de væ­ret spurgt til rå­ds.

Cen­tra­le po­ster

Po­ster­ne er ret cen­tra­le i DBU og der­med i tæt be­rø­ring med land­stræ­ne­ren, der i man­ge år har haft af­gø­ren­de ind­fl ydel­se på ta­len­t­ud­vik­lin­gen, og der­for har det un­dret fl ere fod­bold­ken­de­re og fod­bol­d­eks­per­ter, at Mor­ten Ol­sen til­sy­ne­la­den­de ik­ke har haft mu­lig­hed for at kom­me med sit syn på tin­ge­ne.

Men det får alt­så ik­ke Claus Bret­ton- Mey­er til at æn­dre for­kla­ring i in­ter­viewet med De­ad­li­ne, hel­ler ik­ke selv­om stu­di­e­vær­ten for­hol­der ham land­stræ­ne­rens ud­ta­lel­ser.

Mor­ten Ol­sen an­non­ce­re­de i sid­ste uge, at han ik­ke fort­sæt­ter som land­stræ­ner, når hans kon­trakt ud­lø­ber i som­me­ren 2016, og som føl­ge der­af skal der fi ndes en eft er­føl­ger. sag­de i for­bin­del­se med Dan­marks kamp mod USA, at han er i tvivl om, hvor­vidt hans bror vil over­ta­ge job­bet med tan­ke på DBU- le­del­sens må­de at age­re på.

Man­ge dyg­ti­ge folk

I De­ad­li­ne- in­ter­viewet for­hol­der stu­di­e­vær­ten og­så Claus Bret­ton- Mey­er for Bri­an Laud­rups ud­ta­lel­se og spørgs­må­let om, om uni­o­nen ik­ke har skabt man­ge be­græns­nin­ger for sig selv, hvis en stor ka­rak­ter som Mi­cha­el Laud­rup bli­ver skræmt væk.

» Det må vi jo se. Vi er end­nu ik­ke i en si­tu­a­tion, hvor vi skal fi nde en ny land­stræ­ner, men jeg er sik­ker på, at der er man­ge dyg­ti­ge folk, som vil se på det med po­si­ti­ve øj­ne, « si­ger Claus Bret­ton- Mey­er.

Dan­mark spil­ler i mor­gen aft en ven­skabs­kamp mod Frank­rig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.