Sig tin­ge­ne li­ge ud!

BT - - SPORTEN -

DBUs AD­MI­NI­STRE­REN­DE DI­REK­TØR, Claus Bret­ton- Mey­er, var sent tors­dag aft en på char­meoff en­siv i DR2- pro­gram­met De­ad­li­ne. Et pro­gram, der eft er­hån­den er ble­vet bå­de be­rømt og be­ryg­tet for – via dyg­ti­ge vær­ter og på­gå­en­de spør­ge­tek­nik – at få en del af pro­gram­mets gæ­ster ud på dybt vand og tynd is på én og sam­me tid.

Bret­ton- Mey­er lig­ne­de der­for en mand, der var på vagt. En mand, der for alt i ver­den ik­ke skul­le si­ge no­get for­kert, der kun­ne pu­ste til den ild, der ul­mer la­tent un­der di­rek­tø­rens for­hold til lands­holds­spil­ler­ne oven på den nu over­stå­e­de spil­ler­kon­fl ikt – og ik­ke mindst un­der re­la­tio­nen til land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen. BRET­TON- MEY­ER SØG­TE DER­FOR til­fl ugt i de sto­re, stra­te­gi­ske linjer, når spørgs­må­le­ne blev lidt for nær­gå­en­de. Når de – som en ham­mer – slog hårdt ned mod den tyn­de is, DBU­di­rek­tø­ren i fl ere til­fæl­de stod på.

Ind imel­lem var han dog nødt til at ta­ge svøm­me­vin­ger­ne på. Mod­sat hvad Mor­ten Ol­sen tid­li­ge­re har ud­talt, fast­holdt Bret­ton- Mey­er så­le­des, at land­stræ­ne­ren blev ind­dra­get i dis­kus­sio­nen, da DBU fandt sin nye sport­s­li­ge le­del­se for få uger si­den. Løj di­rek­tø­ren? Næp­pe. For­dre­je­de han sandheden en smu­le? Må­ske. For det at bli­ve in­for­me­ret har og vil al­drig be­ty­de, at man er en ak­tiv del af en pro­ces.

Det var et punkt, hvor Bret­ton- Mey­er dan­se­de uden om. Det gjor­de han og­så, da han kort og sim­pelt skul­le sva­re på, om Mor­ten Ol­sen er et ak­tiv el­ler et pas­siv i det nye DBUs op­tik.

Claus Bret­ton- Mey­er har læn­ge set Mor­ten Ol­sen som en torn i øjet, og han lig­ger næp­pe søvn­løs over, at han skal fi nde en ny land­stræ­ner. Men præ­cis som Mor­ten Ol­sen, da han i sid­ste uge sag­de sit land­stræ­nerjob op, ik­ke sag­de sin ær­li­ge me­ning om DBU- top­pen, gjor­de Bret­ton- Mey­er det hel­ler ik­ke, da for­teg­net var omvendt. ULD I MUND, po­li­ti­ker­svar og dan­sen uden om hø­rer ik­ke hjem­me om­kring det dan­ske lands­hold. Det er kort sagt træt­ten­de. Men alt ty­der på, at vi skal træk­kes med det frem til som­me­ren 2016, med min­dre en­ten Mor­ten Ol­sen el­ler Claus Bret­ton- Mey­er træk­ker sig. Det vil jeg – trods alt – ik­ke op­for­dre til. Men li­ge nu er halvan­det år i sand­hed lang tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.