BIDT AF EN GAL P

BT - - SPORTEN - PLAGI­AT Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@ spor­ten. dk

BT kun­ne sid­ste we­e­kend brin­ge ud­drag af An­dreas Ra­sch- Chri­sten­sens bog ’ Kri­ge­ren’ om den kon­tro­ver­si­el­le Bar­ce­lo­na- spil­ler Lu­is Suárez. Man­dag delt­og for­fat­te­ren i de­bat­pro­gram­met ’ Fod­boldFM’ på Ra­dio24­syv, hvor han blandt an­det for­tal­te om bo­gen og sin ana­ly­se af Lu­is Suárez’ liv og per­son­lig­hed, som han har be­skæft iget sig med gen­nem fl ere år i sit ar­bej­de med til­bli­vel­sen af bo­gen.

Nu vi­ser det sig imid­ler­tid, at det ik­ke kun er hans eget ar­bej­de med Lu­is Suárez, der er gen­gi­vet i bo­gen. I en anmeldelse af bo­gen gen­gav fod­bold­jour­na­list Asker He­de­gaard Boye på sin blog i går un­der over­skrift en ’ Plagi­at’ tre pas­sa­ger fra bo­gen, der med me­get få und­ta­gel­ser er iden­tisk med pas­sa­ger, He­de­gaard Boye selv tid­li­ge­re har skre­vet i hen­holds­vis Jyl­lands- Po­sten og We­e­ken­da­vi­sen. uden at an­gi­ve, hvor de stam­mer fra, « skri­ver Asker He­de­gaard Boye og ud­dy­ber over for BT:

» Det er helt fair, at man sy­nes, at en pas­sa­ge er god, og at man øn­sker at bru­ge den, men så skal man og­så skri­ve, hvor man har det fra, « si­ger Asker He­de­gaard Boye.

Be­un­drer Asker Boye

An­dreas Ra­sch- Christensen af­vi­ser over for BT, at han har plagi­e­ret, men er­ken­der, at han be­un­drer Asker He­de­gaard Boye som skri­bent.

» Nej, det er ik­ke plagi­at. Det er rig­tigt, at der er man­ge lig­heds­punk­ter i det, Asker He­de­gaard Boye har skre­vet og det, jeg skri­ver i nog­le få pas­sa­ger i bo­gen. Men hvis man går til­ba­ge i ti­den og ser, hvad jeg el­lers har skre­vet, så kan man gen­fi nde man­ge af de sam­me sæt­nin­ger i mit po­rtræt af Suárez i BT, og i in­ter­view på TV2 om­kring ham bru­ger jeg man­ge af de sam­me ord, som jeg selv har brugt tid­li­ge­re. Ord som ’ græn­se­løs’ for ek­sem­pel. «

Me­ner du, der er FOR man­ge lig­heds­punk­ter?

» Der er man­ge lig­heds­punk­ter i to kor­te pas­sa­ger, og hvis der hav­de væ­ret ta­le om en vi­dens k a - bel i g ar­ti­kel, hav­de j e g n æv nt A s k e r H e d e - gaard Boye. Ik­ke som en kil­de, jeg ci­te­rer di­rek­te fra, men som en jeg er be­un­drer af. Jeg er en stor be­un­drer af Asker He­de­gaard Boye, men det er me­get groft at anklage mig for plagi­at. Jeg er selv hi­sto­ri­ker og for­sker, jeg er fuld­stæn­dig up­let­tet, og jeg er ue­nig i, at det til­nær­mel­ses­vis kan kal­des for et plagi­at. «

Er der an­dre, du er me­get in­spi­re­ret af, og som du må­ske vil­le ha­ve an­gi­vet som kil­der, hvis det hav­de væ­ret en vi­den­ska­be­lig tekst?

» Der er to skri­ben­ter, jeg selv lig­ger tæt op ad, og det er Asker He­de­gaard Boye og Bo Kamp­mann Walt­her. Jeg læ­ser hyp­pigt, hvad de skri­ver, og jeg ved, at de og­så læ­ser, hvad jeg skri­ver. «

Fle­re pas­sa­ger

BT har ved en hur­tig kryds­søg­ning fun­det en hånd­fuld kor­te­re el­ler læn­ge­re pas­sa­ger i ’ Kri­ge­ren’, der er iden­ti­ske med pas­sa­ger, Bo Kamp­mann Walt­her tid­li­ge­re har skre­vet om Lu­is Suárez i In­for­ma­tion. Beskri­vel­sen af Lu­is Suárez’ scor­ing til 2- 2 i en kamp mod Chel­sea gen­gi­ves i bo­gen or­dret, men uden kil­de­an­gi­vel­se, eft er Kamp­mann Walt­hers ar­ti­kel, li­ge som ana­ly­sen af Lu­is Suárez’ rol­le på ba­nen i In­for­ma­tion- ar­tik­len er iden­tisk med ana­ly­sen i ’ Kri­ge­ren’. Net­op ar­tik­len ’ El­sket og ha­det’ har væ­ret til sær­lig stor in­spira­tion - og hjælp - for An­dreas Ra­sch- Christensen, da han be­nyt­ter et syv linjer langt Lu­is Suárez- ci­tat, som Bo Kamp­mann Walt­her har over­sat fra spansk til dansk.

» Jeg sy­nes, det er en prin­ci­pi­elt vig­tig sag, men jeg sy­nes ik­ke, den er ret vig­tig for mig i for­hold til, hvor vig­tig den er i for­hold til Asker, « si­ger Bo Kamp­mann Walt­her.

LØR­DAG 28. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.