’’

BT - - SPORTEN - Asker He­de­gaard Boye, jour­na­list

Det er helt fair, at man sy­nes, at en pas­sa­ge er god, og at man øn­sker at bru­ge den, men så skal man og­så skri­ve, hvor man har det fra

Ek­sem­pel­vis be­skrev Bo Kamp­mann Walt­her i a r t i k l e n ’ El­sket og ha­det’ fra ju­ni 2014 Lu­is Suárez som ’ en fl am­boy­ant cir­kus­he­st’, hvil­ket An­dreas Ra­s­chChri­sten­sen i ind­led­nin­gen til sin bog gør til si­ne eg­ne ord.

Lu­is Su­a­rez er ho­ved­per­so­nen i bo­gen ’ Kri­ge­ren’ af An­dreas Ra­sch- Christensen. Jour­na­list Asker He­de­gaard Boye me­ner, at for­fat­te­ren har plagi­e­ret hans ar­tik­ler i bo­gen.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.