PLAGIATOR For­la­get be­kla­ger

BT - - SPORTEN - IN­GEN TVIVL Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@ spor­ten. dk Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg

LØR­DAG 28. MARTS 2015 No­get an­det er bo­gens lem­fæl­di­ge og stærkt kri­tisab­le om­gang med kil­der­ne. For­fat­te­ren ’ lå­ner’ ana­ly­ser og pas­sa­ger uden at an­gi­ve, hvor de stam­mer fra. Her føl­ger tre ek­semp­ler ( for­skel­le­ne mar­ke­ret med blåt)

joko@ spor­ten. dk

Mens for­fat­ter An­dreas Ra­sch- Christensen ik­ke me­ner, at der er ta­le om plagi­at, læg­ger for­la­get sig an­der­le­des fl adt ned og be­kla­ger, at der i bo­gen ’ Kri­ge­ren’ er lan­ge pas­sa­ger, som er di­rek­te skre­vet af eft er Asker He­de­gaard Boy­es ar­tik­ler.

» Det er helt nyt for os, og vi blev først klar over det, da vi læ­ste det i dag ( i går, red.). Eft er at vi har fulgt op på det, er der in­gen tvivl om, at An­dreas ( for­fat­te­ren, red.) skul­le ha­ve kil­de­an­gi­vet de styk­ker, hvor han har skre­vet det sam­me som Asker He­de­gaard Boye. At det ik­ke er sket, be­kla­ger vi over for Asker og over for dem, der har købt bo­gen, « si­ger pro­jek­t­chef Sø­ren Højlund Carl­sen fra for­la­get Tur­bi­ne.

Ud­over ek­semp­ler­ne fra Bo Kamp­mann Walt­her og Asker He­de­gaard Boy­es ar­tik­ler har BT fun­det tre iden­ti­ske linjer i bo­gen fra en ar­ti­kel om fø­lel­ser­ne i sy­da­me­ri­kansk fod­bold fra me­di­et vi­den­skab. dk.

Sø­ren Højlund Carl­sen me­ner ik­ke, man kan sam­men­lig­ne det ek­sem­pel med de an­dre, men han ta­ger si­tu­a­tio­nen al­vor­ligt.

» Den sæt­ning kan man dår­ligt sam­men­lig­ne med sa­gen om Asker He­de­gaard Boy­es tek­ster - det er sæt­nin­gen for lil­le til. Men det er klart, at det for­stær­ker mi­stan­ken om, at der må­ske er an­dre ste­der i bo­gen, som er me­re pro­ble­ma­ti­ske. Det bli­ver vi dog nødt til at un­der­sø­ge nær­me­re, in­den vi kan ud­ta­le os yder­li­ge­re om sa­gen og om vo­res even­tu­el­le næ­ste skridt. Den un­der­sø­gel­se er i gang i øje­blik­ket. Og før vi har me­re klar­hed, kan vi ik­ke kom­men­te­re på det yder­li­ge­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.