Magnus­sens vi­sion

BT - - SPORTEN -

FO­KU­SE­RET Pe­ter Ny­gaard i Ma­lay­sia

Ke­vin Magnus­sen er ude af ram­pe­ly­set igen un­der we­e­ken­dens ma­lay­si­ske grand­prix. Han læ­rer at le­ve med det, men det er ke­de­li­ge­re, in­drøm­mer han i det­te in­ter­view.

Eft er den hek­ti­ske stand- in- we­e­kend i Au­stra­li­en for 14 da­ge si­den er Ke­vin Magnus­sen ved at fi nde sig til ret­te i sit nye 2015- job som re­ser­ve­kø­rer.

» Jeg ken­der jo job­bet som te­stog re­ser­ve­kø­rer fra tid­li­ge­re. Det hand­ler om at sam­le så me­get in­for­ma­tion som mu­ligt, for jeg kan kom­me i bi­len med kort var­sel. Det hand­ler om at væ­re up- to­da­te med bi­lens ud­vik­ling og om at væ­re i fy­sisk form, « si­ger Ke­vin Magnus­sen. Han sid­der i McLa­ren­tea­mets ho­ved­kvar­ter i pad­do­ck­en på Se­pang­ba­nen uden for Ku­a­la Lum­pur. Hu­mø­ret er godt, og han vir­ker langt min­dre pres­set end sid­ste år.

» Det er ik­ke så in­tenst, « si­ger han om re­ser­ve­kø­rer- job­bet.

» Og jeg vil ik­ke væ­re ne­ga­tiv, men det er lidt ke­de­ligt, « fort­sæt­ter han. » Og når jeg ser bi­ler­ne ude på ba­nen, vil jeg væ­re med. Det er fru­stre­ren­de, men jeg har en plan, en vi­sion. Så læn­ge man har no­get at se

f rem til, er det ik­ke så slemt. Og når jeg kom­mer til­ba­ge til For­mel 1 og kø­rer løb, vil jeg ny­de det end­nu me­re, for­di jeg har sav­net det så læn­ge. På den må­de er det vel po­si­tivt at hol­de den­ne pau­se? «

McLa­ren- Hon­da- tea­met be­står i år af Jen­son But­ton og Fer­nan­do Alonso.

» Der er sta­dig me­get at læ­re, og jeg kan læ­re me­get af Fer­nan­do og Jen­son, for de er jo de mest er­far­ne kørere i fel­tet. Det er me­get spæn­den­de at lyt­te til de­res fe­ed­ba­ck til in­ge­ni­ø­rer­ne og se, hvor­dan de ju­ste­rer bi­len, « for­kla­rer Magnus­sen.

Fo­ku­se­rer på Fo­mel 1

Igen­nem vin­te­r­en og for­å­ret led­te Magnus­sen og hans ma­na­ge­ment eft er al­ter­na­ti­ver til For­mel 1, men de er nu op­gi­vet.

» Man ved ik­ke, hvad der kan duk­ke op i lø­bet af året, men fo­re­lø­big er det pla­nen at fo­ku­se­re på re­ser­ve­kø­rer- job­bet hos McLa­ren. Det er pla­nen, at jeg skal med til al­le løb, « si­ger han.

Job­bet som re­ser­ve­kø­rer in­de­bæ­rer og­så en ræk­ke da­ge i McLa­rens avan­ce­re­de si­mu­la­tor i Woking uden for London.

» Men jeg ved ik­ke, hvor man­ge da­ge jeg får i si­mu­la­to­ren. McLa­ren har al­le­re­de to si­mu­la­tor- kørere i Stoff el Van­do­or­ne og Oli­ver Tur­vey, og de skal bru­ge den me­get. Og de fa­ste kørere, Jen­son og Fer­nan­do, skal og­så til, så der er me­get pres på si­mu­la­ti­o­ren, « si­ger han.

Stoff el Van­do­or­ne er ud­skre­get til at kun­ne true Magnus­sens po­si­tion i McLa­ren- tea­met. Den un­ge bel­gi­er kø­rer i år i GP2- se­ri­en, hvor han er en af fa­vo­rit­ter­ne.

» Jeg har stor respekt for Stof­fel og er sik­ker på, han får en stor kar­ri­e­re. Jeg er me­get sik­ker på, at Stoff el vin­der GP2, « si­ger Magnus­sen.

» Men hvad kan jeg gø­re ved det? Han er på sam­me tid en kol­le­ga og en kon­kur­rent. Men det er al­le ta­lent­ful­de kørere. Jeg må ba­re kon­cen­tre­re mig om mig selv og gø­re det så godt som mu­ligt. «

Det er mu­ligt at la­de tred­je- og re­ser­ve­kø­re­re afl øse en af de fa­ste kørere i den før­ste fre­dags- træ­ning op til grand­prixlø­be­ne, men her kom­mer dan­ske­ren ik­ke i ak­tion.

» McLa­ren har en po­li­tik om ik­ke at ind­sæt­te an­dre kørere om fre­da­gen. McLa­ren vil ha­ve det op­ti­ma­le ud af en grand­prix- we­e­kend, og det får man ik­ke, hvis man ind­sæt­ter en tred­je­kø­rer om fre­da­gen. Selv­om jeg ger­ne vil kø­re, for­står jeg og­så godt den indstil­ling, « si­ger han og til­fø­jer så næ­sten drøm­men­de:

» Men det her er For­mel 1, og alt kan ske. «

Ke­vin Magnus­sen

Han ven­tes i al­le til­fæl­de at sid­de bag rat­tet, når McLa­ren som al­le de an­dre For­mel 1- team har et par test­da­ge eft er lø­be­ne i Spa­ni­en ( maj) og Østrig ( ju­ni).

» Jeg hå­ber at te­ste se­ne­re på året, og at jeg får en dag el­ler to. Men der er så få test- da­ge, og nog­le af dem er re­ser­ve­ret til rook­i­es uden løb­ser­fa­ring fra For­mel 1. Så jeg ved ik­ke, hvil­ke mu­lig­he­der der er, for det er no­get, tea­met be­slut­ter. «

McLa­ren har gen­nem vin­ter­te­ste­ne og i det før­ste løb i Au­stra­li­en haft sto­re pro­ble­mer. Den nye Hon­da- mo­tor har sav­net bå­de he­ste­kræft er og på­li­de­lig­hed, og fl ere eks­per­ter har på­pe­get, at det må­ske kun er godt, at Magus­sen ik­ke er for dybt in­vol­ve­ret i den kri­se, McLa­ren net­op nu be­fi nder sig i.

» Jeg har ik­ke rig­tig tænkt på det på den må­de. Hvis jeg fi k chan­cen for at kø­re løb, vil­le jeg helst det. Jeg vil­le sprin­ge ned i bi­len om­gå­en­de, for li­ge me­get hvad er det jo sta­dig en McLa­ren! «

Ke­vin Magnus­sen er trods sin un­ge al­der en me­get kom­plet ra­cer­kø­rer. Men hvad er hans stør­ste styr­ke? Han tæn­ker sig læn­ge om:

» Min stør­ste styr­ke som ra­cer­kø­rer er nok at an­er­ken­de mi­ne svag­he­der, « si­ger han tø­ven­de. Og fort­sæt­ter så eft er en tæn­ke­pau­se:

» El­ler må­ske ned­brems­nin­ger­ne? Ja, jeg er god til at brem­se sent. Men det kan og­så væ­re en svag­hed, for man kan og­så brem­se for sent. Og dét har jeg en ten­dens til. Så må­ske er hur­ti­ge sving min vir­ke­li­ge styr­ke. «

Hol­der sig ne­de på jor­den

For­mel 1- sæ­so­nen 2014 – og spe­ci­elt den sen­sa­tio­nel­le an­den­plads i de­but­lø­bet i Au­stra­li­en – gjor­de Ke­vin Magnus­sen til su­per­star i Dan­mark. Det er en rol­le, han for­sø­ger at nedt­o­ne.

» Jo, jeg er ble­vet be­rømt i Dan­mark og bli­ver tit gen­kendt. Men det er, hvad man gør det til. Man kan godt ud­nyt­te det, og så vil det æn­dre éns liv. Men man kan og­så fort­sæt­te med at le­ve et helt al­min­de­ligt liv. Dan­mark er et lil­le land, og der er ik­ke an­dre For­mel 1- kørere, men det er jo ik­ke, for­di jeg bli­ver over­fal­det, når jeg går på ga­den. Det be­kym­rer mig ik­ke så me­get. Jeg er me­get ne­de på jor­den og ny­der et al­min­de­ligt liv med de små glæ­der. «

Se­an­cen hos McLa­ren er ved at væ­re slut, men Magnus­sen når li­ge at run­de sin nye po­si­tion som re­ser­ve­kø­rer end­nu en gang:

» Jeg vil­le så ger­ne sta­dig kø­re ra­ce, men jeg er sta­dig ung, og der er go­de mu­lig­he­der for at kom­me til­ba­ge og kø­re løb. Så jeg har ik­ke gi­vet op. Det over­ord­ne­de mål er sta­dig at bli­ve ver­dens­me­ster og for at bli­ve det, skal jeg i før­ste om­gang med i lø­be­ne igen. Det er dét, jeg sat­ser på. Jeg er hos McLa­ren, og om jeg skal kø­re løb her, el­ler om man hjæl­per mig til en plads i et an­det team, er svært at si­ge. Jeg må ta­ge ba­re tin­ge­ne, som de kom­mer. «

spor­ten@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.