McLa­ren og Alonso

BT - - SPORTEN - Fo­to: EPA

DET VAR GAN­SKE pas­sen­de en kort bryl­lups­rej­se i ver­dens hur­tig­ste sport: for­hol­det mel­lem Fer­nan­do Alonso og McLa­ren- tea­met er al­le­re­de i pro­ble­mer. Min­dre end fi re må­ne­der eft er spa­ni­e­ren ved team­præ­sen­ta­tio­nen i Woking tal­te om McLa­ren som sit ’ dream- team’, de­stru­e­re­de han tors­dag hol­dets tro­vær­dig­hed på den of­fi ci­el­le pres­se­kon­fe­ren­ce op til Ma­lay­si­as Grand Prix. FØRST LIDT HI­STO­RIE. I 2007 kom Alonso som re­ge­ren­de ver­dens­me­ster til McLa­ren. Han hav­de ik­ke una­tur­ligt reg­net med at bli­ve ene­væl­dig første­kø­rer, for hans team­kam­me­rat var For­mel 1- de­butan­ten Lewis Ha­milt­on.

Men den un­ge eng­læn­der ud­for­dre­de om­gå­en­de spa­ni­e­ren, og mod slut­nin­gen af sæ­so­nen da VM lig­ne­de et in­ter­nt McLa­renan­lig­gen­de, kræ­ve­de Alonso, at Ha­milt­on blev ban­ket på plads. Og Alonso hav­de et trum­fk ort, som han ik­ke tø­ve­de med at spil­le over for team­chef Ron Den­nis: ’ Hvis ik­ke du stop­per Ha­milt­on, for­tæl­ler jeg bilsport­s­for­bun­det, FIA, om de Fer­ra­ri- teg­nin­ger, vi bru­ger i de­sig­naf­de­lin­gen,’ var be­ske­den til McLa­ren- bos­sen.

Ron Den­nis hav­de re­elt ik­ke no­get valg. Han kend­te ik­ke til, at hans de­sig­naf­de­ling hav­de få­et fi ngre i hund­re­de­vis af hem­me­ligstemp­le­de Fer­ra­ri- do­ku­men­ter og kon­tak­te­de der­for selv FIA.

Så rul­le­de ’ spy- ga­te’ – en spek­taku­lær sag om in­du­stri­spio­na­ge, der end­te med at ko­ste McLa­ren en bø­de på cir­ka 500 mil­li­o­ner kro­ner og en diskva­li­fi ka­tion fra kon­struk­tør- VM 2007.

’ Spy- ga­te’ be­tød og­så, at Alonso trods en tre­årig kon­trakt for­lod McLa­ren eft er ba­re en en­kelt sæ­son. Og for­hol­det mel­lem Alonso og Den­nis blev så an­strengt, at jeg og man­ge af mi­ne kol­le­ga­er var sten­sik­re på, at de al­drig skul­le kom­me til at ar­bej­de sam­men igen. HUR­TIGT FREM TIL 2014: Fer­ra­ri er ble­vet træt af Alonso, og in­gen an­dre top­hold er in­ter­es­se­re­de i den lyn­hur­ti­ge men og­så kon­tro­ver­si­el­le spa­ni­er. Hon­da er på vej mod et For­mel 1- co­me­ba­ck med McLa­ren og pres­ser på for at få to ver­dens­me­stre i bi­ler­ne i 2014. Der måt­te slu­ges rig­tig man­ge ka­me­ler, men i de­cem­ber var for­nuft sæg­te­ska­bet mel­lem de tid­li­ge­re ær­kefj en­der, Fer­nan­do Alonso og Ron Den­nis, en re­a­li­tet.

Al­le­re­de ved præ­sen­ta­tio­nen på McLa­ren- fa­brik­ken i Woking be­gynd­te væd­de­må­le­ne blandt For­mel 1- jour­na­li­ster­ne: Hvor­når vil­le for­hol­det mel­lem Alonso og Den­nis eks­plo­de­re – igen? OG SÅ TIL­BA­GE til pres­se­kon­fe­ren­cen i Ma­lay­sia. Her skul­le Alonso, der i we­e­ken­den gør co­me­ba­ck eft er en må­neds pau­se, kom­me med sin ver­sion af test- cras­hen på Circu­it de Ca­ta­lu­nya.

For­in­den hav­de McLa­ren­le­del­sen slå­et et par ting fast: Der var ik­ke no­get galt med bi­len, og afk ørs­len var sand­syn­lig­vis for­år­sa­get af et vind­stød.

Spe­ci­elt McLa­rens af­vis­ning, at der var pro­ble­mer med bi­len, er vig­tig. Groft sagt kan For­mel 1- ulyk­ker med kun én bil ind­blan­det nem­lig kun skyl­des to ting: Et sam­men­brud i bi­len – el­ler en fejl fra kø­re­rens si­de.

Når McLa­ren slår fast, at der ik­ke var pro­ble­mer med bi­len, var det en in­di­rek­te an­tyd­ning af, at Fer­nan­do Alonso hav­de la­vet en fejl. Spa­ni­e­ren, der er en me­get stolt mand, vil­le ik­ke spil­le med i McLa­rens spin: ’ Det er ty­de­ligt, at der var et pro­blem med bi­len,’ sag­de han blandt an­det, in­den han slog fast, at sty­re­tø­jet var blo­ke­ret, og at dét for­år­sa­ge­de ulyk­ken.

Te­o­ri­en om vind­stø­det var den kat­t­e­lem, McLa­ren- le­del­sen hav­de eft er­ladt til Alonso. Hvis man kun­ne gi­ve vin­den skyl­den, kun­ne bå­de tea­met og kø­re­ren kom­me ud af bal­la­den uden at in­drøm­me fejl. Men og­så den løs­ning var Alonso for stolt til at bru­ge: ’ Selv ik­ke en or­kan kun­ne ha­ve slå­et bi­len ud af kurs,’ fastslog han.

Fer­nan­do Alonsos ud­ta­lel­ser trak tæp­pet væk un­der McLa­ren­le­del­sens tro­vær­dig­hed. TEAM­CHEF RON DEN­NIS er på man­ge må­der en un­der­lig ty­pe, men hans ær­lig­hed skal man ik­ke stil­le spørgs­måls­tegn ved. Der-

Fer­nan­do Alonso ( nr. to fra høj­re) og team­chef Ron Den­nis ( th.) var me­get an­strengt ef­ter Alonsos brud med tea­met i 2007 – nu er de på kol­li­sions­kurs igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.