KIFÆRDIG

BT - - SPORTEN - Sø­ren Paa­ske spa@ spor­ten. dk Jens Bo­e­sen, KIF- di­rek­tør

LØR­DAG 28. MARTS 2015

VAGTSKIF­TE

BT er­fa­rer, at de dan­ske me­stre har gjort brug af en klau­sul, som gi­ver dem mu­lig­hed for at stop­pe sam­ar­bej­det med ch­eftræ­ner Aron Kri­stjans­son al­le­re­de til som­mer, selv­om han har kon­trakt til 2017.

Fle­re kil­der for­tæl­ler til BT, at KIF al­le­re­de før års­skif­tet gav den island­ske træ­ner be­sked om, at de ik­ke vil­le fort­sæt­te sam­ar­bej­det med ham.

KIF- di­rek­tør Jens Bo­e­sen be­kræf­ter BTs op­lys­nin­ger om, at par­ter­ne skil­les to år før tid. Han af­vi­ser dog for­ly­den­der om, at det hand­ler om util­freds­hed med Kri­stjans­son, der ud­over job­bet i øko­no­misk pres­se­de KIF og­så er land­stræ­ner for Island.

» Der er in­gen dra­ma­tik i det. Jeg for­tæl­ler spil­ler­ne om det se­ne­re i dag. Det hand­ler om, at jeg ik­ke få en kom­men­tar til sa­gen fra vil flyt­te en fa­mi­lie ( Aron Aron Kri­stjans­son. Kri­stjans­sons, red.) med tre Den island­ske træ­ner har sko­lebørn til Dan­mark. Det væ­ret i KIF si­den fe­bru­ar er ud fra et men­ne­ske­ligt 2014. Han trå­d­te i før­ste om­syns­punkt. Vi er i en op­byg­gang til som en mid­ler­ti­dig nings­fa­se i den her klub, og løs­ning, da as­si­stent Bilal så vil jeg ik­ke ta­ge det menSu­man stod ale­ne med an­ne­ske­li­ge an­svar, der er for­sva­ret, for­di den da­væ­ren­de bun­det med at flyt­te så­dan ch­eftræ­ner, Hen­rik Kronen fa­mi­lie, « si­ger Bo­e­sen. borg, var sy­ge­meldt med ryg

Hvis je­res nu­væ­ren­de økopro­ble­mer. no­mi­ske si­tu­a­tion be­ty­der, Det gjor­de Kri­stjans­son så at I ik­ke vil flyt­te en island­sk over­be­vi­sen­de, at han fik en fa­mi­lie til Dan­mark, så sig­na­fast kon­trakt frem til som­me­le­rer det ik­ke sær­lig stor tro på ren 2017. Men den kom­mer frem­ti­den for je­res klub? han alt­så ik­ke til at op­fyl­de

» Det sig­na­le­rer an­svar­lignu. hed. « D er­med er we­e­ken­dens Fi­nal4 i po­kal­tur­ne­rin­gen og det kom­men­de slut­spil om DM- tro­fæ­et de sid­ste op­ga­ver for Aron Kri­stjans­son i KIF.

Skal spa­re pen­ge

Men ik­ke næv­ne­vær­dig stor tro på je­res frem­tid og chan­cer for at over­le­ve?

» Det gør det til gen­gæld, når vi skri­ver en tre­årig kon­trakt med Igro­pulo ( rus­sisk spil­ler, red.) fra som­mer, « si­ger Bo­e­sen og fort­sæt­ter:

» Hør nu her, det er en vur­de­ring ud fra, hvad det har af kon­se­kven­ser, hvis vi ik­ke kan kla­re det her som klub. Jeg skal spa­re pen­ge. Men det her er en fæl­les be­slut­ning. Jeg har prø­vet at ha­ve uden­land­ske træ­ne­re før med fa­mi­li­er, og det kræ­ver me­get at in­te- gre­re dem. Det ved jeg me­re om end dig. Og når jeg ser på he­le spek­t­ret her, så vil jeg ik­ke gø­re det i den her si­tu­a­tion, « si­ger Jens Bo­e­sen.

BT har for­gæ­ves for­søgt at Se­mi­fi­na­ler­ne sen­des di­rek­te på TV2 fra

kl. 14.05 i dag

Fi­na­len sen­des di­rek­te på TV2 fra kl. 15.55 i mor­gen

Aron Kri­stjans­son og KIF Kol­ding Kø­ben­havn stop­per sam­ar­bej­det før tid. Al­le­re­de til som­mer er det slut, selv­om Kri­stjans­son hav­de kon­trakt til 2017. Fo­to: Per Kjær­bye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.