Ti­den vil stå stil­le

I nat spil­les VM- fi­na­len i cri­ck­et mel­lem Au­stra­li­en og New Ze­aland. Ik­ke fær­re end 2,2 mil­li­ar­der men­ne­sker har på tv fulgt slut­run­den

BT - - SPORTEN - Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk VM I CRI­CK­ET Fo­to: AFP

VM- FI­NA­LE

For de fle­ste dan­ske­re kan det må­ske ly­de mær­ke­ligt, at in­tet min­dre end 2,2 mil­li­ar­der men­ne­sker på tv de se­ne­ste må­ne­der på den an­den si­de af jord­klo­den har fulgt kam­pe­ne ved cri­ck­etVM.

Det enor­me se­er­tal pla­ce­rer be­gi­ven­he­den i slip­strøm­men af fod­bold- VM 2014 ( 3,9 mia.) og rug­byVM 2011 ( 2,4 mia.).

» Cri­ck­et er alt­så en kæm­pe­stor sport. På ver­dens­plan over­gås in­ter­es­sen kun af fod­bold, « si­ger den tid­li­ge­re cri­ck­et­lands­holds­spil­ler Ole Mor­ten­sen.

Han vil føl­ge VM- fi­na­len mel­lem Au­stra­li­en og New Ze­aland i nat med ek­stra stor in­ter­es­se.

Da han selv var ak­tiv, re­præ­sen­te­re­de han klub­ber i så­vel au­stral­ske Mel­bour­ne som newze­aland­ske Auck­land og be­sid­der der­for et ind­gå­en­de kend­skab til de to be­folk­nin­gers pas­sion for spor­ten.

Det stør­ste no­gen­sin­de

» Ti­den vil stå stil­le i beg­ge lan­de, når VM- fi­na­len spil­les, « si­ger Ole Mor­ten­sen og til­fø­jer:

» For au­stra­li­er­ne vil det væ­re fan­ta­stisk, hvis de får den fem­te VMti­tel i hus. Men for newze­alæn­der­ne vil det væ­re end­nu stør­re. Det er jo før­ste gang, at de spil­ler VM- fi­na­le. Vin­der de, vil fe­sten bli­ve 10 gan­ge så stor, som den­gang det dan­ske fod­bold­lands­hold blev eu­ro­pa­me­ster, « si­ger Ole Mor­ten­sen.

SE­NE­STE VER­DENS­ME­STRE:

Vestin­di­en ( 1975 og 1979), In­di­en ( 1983), Au­stra­li­en ( 1987), Paki­stan ( 1992), Sri Lanka ( 1996), Au­stra­li­en ( 1999, 2003 og 2007), In­di­en ( 2011)

Mens Au­stra­li­en vandt sin se­mi­fi­na­le mod In­di­en su­verænt, måt­te New Ze­aland ud i et episk dra­ma, før fi­na­le- kva­li­fi­ka­tio­nen var sik­ret mod Syd­afri­ka.

» At vi nu skal spil­le VM- fi­na­le er det stør­ste, der no­gen­sin­de er sket for vo­res land, « skrev cri­ck­et- kom­men­ta­to­ren David Leg­gat i dag­bla­det New Ze­aland He­rald.

Al­le­re­de før VM gik i gang, var det be­slut­tet, at fi­na­len skul­le spil­les på le­gen­da­ri­ske Mel­bour­ne Cri­ck­et Gro­und.

Ole Mor­ten­sen tror dog ik­ke, at hjem­me­ba­nen bli­ver til Au­stra­li­ens ube­tin­ge­de for­del.

» Der bli­ver fuldt hus. Me­re end 90.000 til­sku­e­re. Og man­ge vil kom­me fly­ven­de fra New Ze­aland. Så de skal nok bli­ve bak­ket op­ti­malt op, « si­ger Ole Mor­ten­sen.

Au­stra­li­en og New Ze­aland mød- tes og­så i det ind­le­den­de grup­pe­spil, hvor ’ lil­le­bror’ vandt.

» Jeg tror på en gen­ta­gel­se. Som hold har vi top­præ­ste­ret un­der VM. I cri­ck­et­sam­men­hæng har vi al­tid be­trag­tet Au­stra­li­en som vo­res ’ sto­re­bror’. Men nu har vi tænkt os at gø­re op med for­ti­den, « si­ger New Ze­alands Tim Sout­hee.

Un­ge og ær­ger­ri­ge

Ole Mor­ten­sen tør ik­ke spå om, hvem der ero­brer VM- tro­fæ­et.

» Ef­ter­som New Ze­aland hidtil er gå­et ube­sej­ret gen­nem tur­ne­rin­gen, må man kon­sta­te­re, at de har mo­men­tum. Me­get kom­mer til at af­hæn­ge af, om Bren­don McCul­lum med sit ek­stemt ag­gres­si­ve spil ved gær­det får gang i po­intscor­in­gen. Kan de med ham i spid­sen nå op om­kring de 300 po­int, teg­ner det lyst for dem. Men au­stra­li­er­ne skal

LØR­DAG 28. MARTS 2015 ik­ke un­der­vur­de­res. De stil­ler ved VM med et ungt og ær­ger­rigt mand­skab, « si­ger Ole Mor­ten­sen.

Mens VM- slut­run­den har væ­ret en gi­gan­tisk suc­ces for vært­s­na­tio­ner­ne, har den til gen­gæld væ­ret en mindst li­ge så stor ned­t­ur for Eng­land, hvor spor­ten har sin op­rin­del­se.

Eng­læn­der­ne røg al­le­re­de ud af tur­ne­rin­gen ef­ter det ind­le­den­de grup­pe­spil, og si­den har der i Eng­land væ­ret de­bat om, hvor­vidt na­tio­nen skal stil­le op ved VM frem­over. Fle­re me­ner, at cri­ck­et­kam­pe, som til­fæl­det er ved VM, ik­ke skal af­vik­les over en en­kelt dag, men ef­ter det gam­le, hæ­der­kro­ne­de test­kamp­prin­cip, hvor der spil­les over fem da­ge.

Næ­ste gang, der er VM, er eng­læn­der­ne dog med. De står i 2019 sam­men med Wa­les for vært­ska­bet.

To af ho­ved­per­so­ner­ne i VM- fi­na­len. Til ven­stre er det Au­stra­li­ens kap­ta­jn, Mi­cha­el Clar­ke, og til høj­re New Ze­alands dit­to, Bren­don McCul­lum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.