Langsom­hed er luksus

BT - - WEEKEND -

Jeg el­sker lør­dag mor­gen, når jeg sid­der med ugens bed­ste kop kaf­fe – espres­so med blødt fol­det mæl­ke­skum. Det er mu­ligt, at kaf­fe ge­ne­relt er us­undt. At kof­fe­in i ri­ge­li­ge mæng­der gi­ver nervø­se træk­nin­ger og ma­vepi­ne. Men kom­bi­na­tio­nen af mælk – og tid – gør præ­cis den kop magisk. I hver­da­gen sma­ger min kaf­fe – og mæl­ken – of­te gry­net af for me­get og for hur­tig var­me. Den sma­ger af travlhed. Men lør­dag er kaf­fen et skud – over­skud. For mig hand­ler over­skud om at ha­ve tid. Tid til at væ­re lang­som. Min hver­dag er travl. Jeg spi­ser hur­tigt, cyk­ler hur­tigt, ar­bej­der ( hvis man ik­ke li­ge spør­ger min chef...) hur­tigt, før jeg skyn­der mig hjem igen. Men lør­dag – er så lang­som, at jeg kan fal­de i søvn midt i den per­fek­te kop kaf­fe. Det er i sig selv per­fekt. I de kom­men­de uger sæt­ter vi i BT fo­kus på luksus i hver­da­gen. Se­ri­en be­gyn­der i ma­ga­si­net i dag, hvor seks kend­te for­tæl­ler, hvor­dan de – med alt fra lan­ge ba­de, til taxi­tu­re og ren­gø­ring – ska­ber over­skud i en travl hver­dag. Nyd det... Så hen­ter jeg li­ge en kop kaf­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.