UGENS APP

BT - - WEEKEND -

’ Kni­beø­vel­ser – Træn din bæk­ken­bund’ er en app hen­vendt til kvin­der, som har født. Men den kan og­så fi nt bru­ges af an­dre, som har be­hov for at træ­ne el­ler genop­træ­ne bæk­ken­bun­den. Med ap­pen får du øvel­ser, ud­vik­let af fag­spe­ci­a­li­ster, som sik­rer dig den helt rig­ti­ge træ­ning. Øvel­ser­ne il­lu­stre­res via fo­tos, vi­do­er, og lyd­fi ler og kan down­lo­a­des, så du og­så kan træ­ne off - li­ne. Ap­pen er lidt dyr, men pen­ge­ne er godt gi­vet ud. Plat­form: IOS og An­droid Pris: 29 kr. In­fo: Kni­beø­vel­ser – Træn din bæk­ken­bund

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.