Ma­rie Frank

BT - - WEEKEND - Fo­to: Martin Dam

• Født 28. au­gust 1973 i Vi­borg. • Gift med gu­i­ta­rist Anders Pe­der­sen. Sam­men har de to børn og bor i Lan­gå. • Fik sit gen­nem­brud i 1999 med al­bum­met ’ An­ci­ent Plea­su­res’, der blev ind­spil­let i New York og solgt i 40.000 ek­sem­pla­rer. • Vandt i 2000 fle­re Gram­my­er og vandt pri­sen som ’ Årets dan­ske san­ge­r­in­de’ ved Da­nish Mu­sic Awards 2002. • Har si­den ud­gi­vet fi­re en­gelsk­spro­ge­de al­bum, der fik fi­ne an­mel­del­ser men ik­ke solg­te helt så godt. • Hen­des nye al­bum – og det før­ste på dansk – ’ Kon­ti­nua’ udkommer på man­dag. • Har stif­tet sit eget pla­de­sel­skab ’ Apron Mu­sic’. Thomas Con­rad­sen tco@ ber­ling­s­ke. dk Det stres­ser Ma­rie Frank, selv om man ik­ke kan se det. Hun ved, at hun skal ha­ve tek­ster­ne til at lig­ge for­an sig, når tv- ka­me­ra­er­ne rul­ler. For ik­ke at gå i stå. Hun ved og­så, at he­le ban­det skal ha­ve ’ drys­set no­get tryl­le­støv på sig, før tin­ge­ne går op i en hø­je­re en­hed’. På man­dag udkommer hen­des fem­te al­bum ’ Kon­ti­nua’. For sør­ste gang syn­ger hun på dansk. demu­si­ker rej­ste rundt i al­ver­dens by­er og spil­le­de for folk, der ik­ke vid­ste, at de gad hø­re på hen­de. Det er pud­sigt, hvor­dan li­vet går i cir­kel, me­ner hun. Li­ge som års­ti­der­ne. Tan­ken gi­ver hen­de håb.

Ban­det træk­ker stik­ke­ne ud. Trom­me­sæt­tet skil­les, led­nin­ger rul­les, ta­sker pak­kes og slæ­bes ud i bi­ler­ne for­an hu­set. Snart for­svin­der de fi­re band­med­lem­mer, og Ma­rie Frank skæn­ker kaf­fe, smø­rer en ostemad og ta­ger en dyb indån­ding, før hun be­gyn­der at ta­le.

San­ge på dansk

» Jeg har ta­get til­løb til det dan­ske i lang tid. Men jeg har ik­ke helt kun­net over­skue det. At skri­ve på dansk kræ­ver vir­ke­lig me­get af mig. For det før­ste er dansk et rig­tigt klod­set sprog. For det an­det har jeg stort set ik­ke sun­get på dansk, si­den jeg gik på højsko­le, « si­ger den i dag 41- åri­ge san­ge­r­in­de.

Hun smi­ler, og af­slø­rer mel­lem­rum­met mel­lem tæn­der­ne, der sam­men med hen­des kraf­ti­ge, ly­se hår er hen­des sær­li­ge ken­de­tegn. Af og til strit­ter hå­ret til ven­stre, an­dre gan­ge til høj­re. Li­ge nu strit­ter pan­de­hå­ret li­ge op i luf­ten, Ma­rie Frank sæt­ter det på plads, in­den hun fort­sæt­ter:

» Ef­ter jeg har få­et børn, har jeg ik­ke rejst så me­get. Min mand Anders ( Pe­der­sen, mu­si­ker og medskri­bent på Ma­rie Franks ny al­bum, red.) har en del pro­jek­ter og har væ­ret me­get

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.