Sænk blod­tryk­ket – na­tur­ligt

BT - - WEEKEND -

Li­der du af for­hø­jet blod­tryk? Det be­hø­ver du ik­ke fin­de dig i. Du kan selv gø­re en del for at for­bed­re det. Bl. a. er ko­sten en af de fak­to­rer, der på­vir­ker dit blod­tryk.

Mindst 750.000 dan­ske­re – el­ler næ­sten hver 20. dan­sker – har for­hø­jet blod­tryk. Pro­ble­met er ik­ke så me­get tryk­ket i sig selv, men det, at det øge­de tryk med­fø­rer en øget ri­si­ko for blod­prop­per i hjer­tet, hjer­tesvigt og sl­ag­til­fæl­de i form af hjer­ne­blød­ning el­ler en blod­prop i hjer­nen.

Kost ta­ger tryk­ket

For nog­le år si­den ud­før­te jeg, sam­men med tid­li­ge­re pro­fes­sor på Pa­num In­sti­tut­tet i Kø­ben­havn, Pe­ter Norsk, et for­søg med kost og blod­tryk. Del­ta­ger­ne, der gen­nem­før­te en kostæn­dring, sæn­ke­de i gen­nem­snit de­res for­hø­je­de blod­tryk med 11 pct. i lø­bet af 6 uger, helt uden me­di­cin. For­sø­get blev fulgt i ’ Go’ Mor­gen Dan­mark’ på TV2.

’ Blod­tryk­ket’ er et ud­tryk for, hvor stor en kraft hjer­tet bru­ger, når blo­det pum­pes rundt i krop­pen, og hvor stor en mod­stand, blo­det mø­der i blod­kar­re­ne. Jo stør­re mod­stand, jo dår­li­ge­re be­tin­gel­ser har hjer­tet, og jo hø­je­re er blod­tryk­ket.

Blod­tryk­ket må­les som det sy­sto­li­ske og det di­a­sto­li­ske blod­tryk. Det sy­sto­li­ske blod­tryk er det tryk, der op­står i pulsår­er­ne, når hjer­tet træk­ker sig sam­men og pres­ser blo­det ud i krop­pen. Det di­a­sto­li­ske blod­tryk, er det tryk, der er i pulsår­er­ne, mens hjer­tet slap­per af mel­lem to slag og igen fyl­des med blod.

Nog­le tror, at blod­tryk­ket er nor­malt, hvis blot det sy­sto­li­ske blod­tryk er min­dre end 100 + éns al­der. Det er gam­mel over­tro.

For­hø­jet blod­tryk er de­fi­ne­ret som et blod­tryk, der ved­va­ren­de er hø­je­re end 140/ 90 mmHg.

Hvis du ta­ger me­di­cin mod for­hø­jet blod­tryk, må du ik­ke ned­trap­pe el­ler stop­pe med me­di­ci­nen uden at ha­ve dis­ku­te­ret det med din læ­ge først. Gå ger­ne i gang med at læg­ge ko­sten om, men for­tæl om di­ne pla­ner. Så kan din læ­ge må­le om kostæn­drin­ger­ne har en po­si­tiv virk­ning på dig, og sam­men kan I be­slut­te, om du skal for­sæt­te med me­di­ci­nen.

Mo­tion er og­så godt mod for­hø­jet blod­tryk. Her bør du igen føl­ge din læ­ges råd, bå­de når det gæl­der dit per­son­li­ge mo­tions­pro­gram og din ka­pa­ci­tet. • 1. Spis salt­fat­tigt ( fjern saltbøs­sen fra bor­det og spar på salt i mad­lav­nin­gen.) Brug hím­ma­lay­a­salt der ik­ke ( på sam­me må­de, som det hvi­de bord­s­alt) hol­der på væ­ske i krop­pen. • 2. Lad væ­re med at spi­se la­krids. • 3. Fort­sæt med – el­ler be­gynd – at mo­tio­ne­re. • 4. Lad væ­re med at ry­ge ( det træk­ker pulsår­er­ne sam­men og øger ri­si­ko­en for åre­for­kal­k­ning og kræft). • 5. Lær af­spæn­dings­tek­nik­ker el­ler me­di­ta­tion og ud­før det dag­ligt. • 6. Hold en nor­mal vægt. • 7. Spis fedt­fat­tigt og fi­ber­hol­digt. • 8. Spis grønt og frugt hver dag. Op til 1000 g om da­gen, sær­ligt mag­ne­si­um­hol­di­ge grønsa­ger som rød­be­de. Spis fed fisk to gan­ge om ugen og tag fi­ske­o­lie som til­skud de an­dre da­ge. • 9. Und­gå stress. Køb et blod­tryks­ap­pa­rat og lær di­ne kredsløbs­re­ak­tio­ner at ken­de un­der for­skel­li­ge vil­kår og be­last­nin­ger. • 10. Hold igen med mæt­tet fedt- og trans­fedt­sy­rer. Men spis til­stræk­ke­ligt af fle­ru­mæt­te­de fedt­sy­rer ( bå­de om­e­ga 3 og om­e­ga 6- fedt­sy­rer, der bl. a. fin­des i fe­de fisk).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.