’ kar­bad

BT - - WEEKEND -

Et

» Jeg er på bar­sel med mit an­det barn, men nor­malt har jeg en ret hek­tisk hver­dag, hvor jeg ar­bej­der me­get og of­te har fle­re jobs på én gang. « Så­dan ska­ber jeg over­skud: 1. Jeg har min iPho­ne på lyd­løs. Før i ti­den hav­de jeg en lil­le piplyd, når en mail tik­ke­de ind. Den er slå­et fra nu for ba­re ly­den er stres­sen­de. En mail er al­drig vig­ti­ge­re, end at man kan kig­ge på den se­ne­re. Man skal væ­re dér, hvor man er f. eks. sam­men med si­ne børn.

2. Ta­ger et kar­bad med oli­er – ger­ne æte­ri­ske – kan gø­re mig næ­sten me­di­ta­tiv. Uan­set hvor stres­set jeg er, så kan jeg kob­le helt fra og få vendt tin­ge­ne.

3. Får mas­sa­ge. Det gør al­ver­den for ens spæn­din­ger og sør­ger for, at stress kom­mer ud af krop­pen el­ler bli­ver be­ar­bej­det, så det ik­ke ho­ber sig op.

4. Lyt­ter til af­slap­pen­de mu­sik som Bil­lie Ho­li­day, mens jeg tæn­der stea­rin­lys og hyg­ger mig med at la­ver god, sund mad. Jeg el­sker at la­ve mad og for­sø­ger at få sun­de råva­rer med i de fle­ste må­l­ti­der. Det gør mig glad, og jeg fø­ler mig sund.

5. Kø­rer en lang tur – ger­ne langs van­det, mens jeg hø­rer høj mu­sik og skrå­ler med. Så hol­der jeg ind et sted, hvor jeg kan kig­ge ud over van­det. Det be­ro­li­ger mig og gi­ver en rar fø­lel­se in­de­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.