Taxi’

BT - - WEEKEND -

» Det er vig­tigt, at jeg får gjort de ting, jeg sæt­ter mig for, og al­tid dét jeg mindst bry­der mig om først. Det er og­så vig­tigt, at jeg til­la­der mig selv lidt luksus i hver­da­gen, som for ek­sem­pel at be­ta­le mig fra ren­gø­ring en­gang imel­lem el­ler ta­ge en taxi i ste­det for bus­sen. Man bli­ver stres­set af de ting, man ik­ke fø­ler man når og af de ting, man ik­ke til­la­der sig selv. « Så­dan ska­ber jeg over­skud: 1. Hver mor­gen står jeg op før al­le an­dre. La­ver min mor­gen­gym­na­stik og hø­rer mu­sik. Det gi­ver mig en god start på da­gen.

2. Jeg ta­ger mig tid til at ny­de en god kop kaf­fe i lø­bet af da­gen.

3. Jeg drik­ker en kop the med en god ve­nin­de. Jeg fo­re­træk­ker at mø­des med mi­ne ve­nin­der li­ve i ste­det for at ta­le i te­le­fon med dem. Det er fa­ce- to- fa­ce sam­ta­ler, der gi­ver ener­gi. I hvert fald når man har go­de ve­nin­der, og det har jeg.

4. Selv om jeg godt kan be­ta­le mig fra ren­gø­ring en­gang imel­lem, el­sker jeg at gø­re rent – især til høj mu­sik. Det gi­ver mig en god fø­lel­se af til­freds­hed.

We­e­kend - 28.03.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.