Træ­ning’

BT - - WEEKEND -

Rik­ke Hør­lyk­ke, tid­li­ge­re hånd­bold­spil­ler. Ak­tu­el med bo­gen ’ Stærk, stær­ke­re, sund’, ’ Jeg får over­skud af

» Mit værk­tøj er for­holds­vist en­kelt: Mang­ler jeg ener­gi og er lidt for fyldt i ho­ve­d­et, pri­o­ri­te­rer jeg tid til træ­ning. Det kan væ­re en lø­be­tur, el­ler en ef­fek­tiv træ­ning med væg­te. Det gi­ver mig over­skud og luft i ho­ve­d­et til at gø­re al­le de an­dre ting, som står øverst på min li­ste i li­vet. « Så­dan ska­ber jeg over­skud: 1. Jeg re­flek­te­rer over de fle­ste valg, jeg ta­ger i min hver­dag. Jeg ac­cep­te­rer mi­ne hand­lin­ger. Kon­cen­tre­rer mig om det, jeg kan gø­re no­get ved og for­sø­ger at par­ke­re det, jeg al­li­ge­vel ik­ke har ind­fly­del­se på.

2. Jeg sør­ger al­tid for at ha­ve sund mad med, hvis jeg har en lang dag væk fra mit eget kø­le­skab og ik­ke vil en­de i hur­ti­ge løs­nin­ger.

3. Jeg går of­te tid­ligt i seng med min børn. For søvn er vig­tigt for mit over­skud, for at und­gå stress og ska­be den ret­te ba­lan­ce i min hver­dag.

4. Luksus for mig er nær­vær og til­ste­de­væ­rel­se med dem, jeg el­sker. Jeg går ik­ke sær­lig me­get op i ma­te­ri­el­le ting, men jeg hu­sker at sæt­te pris på det, som gi­ver stor vær­di ind­ven­dig. F. eks. er det en luksus, at jeg kan præ­ge min egen hver­dag og ik­ke skal ud­fø­re op­ga­ver, der ik­ke gi­ver me­ning for mig. Det er luksus, at jeg selv kan skrue på knap­per­ne og hen­te mi­ne børn, når jeg øn­sker det. Det har al­le ik­ke mu­lig­hed for, og dét hu­sker jeg mig selv på – hver dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.