’ Plan­læg­ning

BT - - WEEKEND -

er et must’ » Jeg er li­ge ble­vet far, så min hver­dag kræ­ver end­nu me­re plan­læg­ning end før. Der­for sæt­ter vi os ned – he­le fa­mi­li­en med al­le vo­res ka­len­de­re – hver uge og ko­or­di­ne­rer. Det er et must, at vi ved, hvor hin­an­den er, og at vi har sat tid af til at væ­re sam­men – det gi­ver ro. « Så­dan ska­ber jeg over­skud: 1. Jeg har et mor­gen­ri­tu­al, hvor jeg går en tur med min hund. Jeg kø­ber en kop kaf­fe og går og våg­ner med mi­ne eg­ne tan­ker. Det er su­per vig­tigt for mig at ha­ve en stil­le og ro­lig mor­gen, hvor jeg li­ge har tid for mig selv – det er en god start på da­gen.

2. Ved at ha­ve et ar­bej­de, som jeg er glad for, og som jeg glæ­der mig til at stå op til hver dag. Man skal ha­ve et job, som gi­ver en ener­gi og ik­ke dræ­ner en.

3. At væ­re sam­men med min fa­mi­lie gi­ver mig en mas­se. Især nu hvor fa­mi­li­en er ble­vet stør­re. Jeg glæ­der mig hver dag til at kom­me hjem til min lil­le dat­ter.

4. Har jeg mu­lig­hed for det, ta­ger jeg en halv ti­me i lø­bet af da­gen, hvor jeg ik­ke la­ver no­get. En halv ti­me i mit eget sel­skab, hvor jeg kan smække be­ne­ne op, kob­le fra og sam­le mi­ne tan­ker.

5. Jeg er dér, hvor jeg er. Selv om jeg of­te skal en hel mas­se i lø­bet af da­gen, stres­ser jeg ik­ke over det. Jeg fo­ku­se­rer på det, jeg er i og ta­ger tin­ge­ne som de kom­mer i ste­det for at tæn­ke: ’ Ohhh shit, jeg skal nå det og det og det’... Så får jeg nem­lig stress.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.