Tid­ligt

BT - - WEEKEND - Maria Lucia,

san­ger og sku­e­spil­ler, ak­tu­el i mu­si­cal­len ’ The Last 5 Years’

op’ » Ru­ti­ner er mit bed­ste mid­del til me­re over­skud og ener­gi. F. eks. spi­ser jeg på sam­me tids­punkt hver dag. Ger­ne seks må­l­ti­der – tre sto­re og tre mel­lem­må­l­ti­der. På den må­de hol­der jeg blod­suk­ke­ret sta­bilt, og skal ik­ke bru­ge unø­dig ener­gi. « Så­dan ska­ber jeg over­skud: 1. Ved at be­væ­ge min krop re­gel­mæs­sigt. Det af­fø­der ny ener­gi og gi­ver langt me­re over­skud.

2. En gang om ugen skal jeg ha­ve ’ mig tid’. Helt ale­ne i mit eget rum. Her gør jeg rent, ser en tv- se­rie, øver mig – alt­så syn­ger så he­le op­gan­gen må ha­ve tå­l­mo­dig­hed med mig – el­ler la­ver god mad til mig selv.

3. Jeg la­ver min egen ener­gi­drik af re­vet in­ge­fær, en halv rød gra­pe­frugt, en halv li­me, en te­ske­fuld gur­kem­e­je og en kniv­spids cayen­ne pe­ber in­den mor­gen­ma­den. Det får krop­pen til at våg­ne og er et dej­ligt al­ter­ne­tiv til mor­genkaf­fen.

4. Jeg star­ter da­gen lang­somt med stea­rin­lys og klas­s­sisk mu­sik. Står tid­ligt op og gi­ver min krop lov til at våg­ne lang­somt. Det hjæl­per mig til at få en god start på da­gen.

We­e­kend - 28.03.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.