Tal­je­må­let

BT - - WEEKEND -

så plud­se­lig kon­kur­re­rer med krop­pens øv­ri­ge ure. Re­sul­ta­tet er, at ure­ne – og der­med krop­pens ryt­me – kom­mer ud af ba­lan­ce.

Det ses di­rek­te på tal­je­må­let. En ame­ri­kansk un­der­sø­gel­se af over­væg­ti­ge har vist, at de men­ne­sker, som spi­ste tid­ligt på da­gen, i gen­nem­snit tab­te sig 25 pct. me­re end de, som spi­ste sent.

Man­ge syg­dom­me

Det er ik­ke kun fed­me og di­a­be­tes, vi ri­si­ke­rer ved at ig­no­re­re de in­dre ure. Pro­fes­sor Jan Fa­hren­krug fra Bis­peb­jerg Ho­spi­tal i Kø­ben­havn, har tid­li­ge­re på­vist, at det øger ri­si­ko­en for en lang ræk­ke syg­dom­me, når hjer­nens og krop­pens na­tur­li­ge døgn­ryt­me bli­ver for­styr­ret. Iføl­ge for­ske­ren gæl­der det bl. a. fle­re kræft­syg­dom­me, hjer­te- kar- li­del­ser, de­pres­sion og søvn­for­styr­rel­ser.

Fo­to

Sund­hed­s­eks­pert Chris Ma­cDo­nald ser vo­res til­bø­je­lig­hed til at se stort på de na­tur­li­ge døgn­ryt­mer som et af de stør­ste sund­heds­pro­ble­mer i det mo­der­ne sam­fund.

» Vi er fy­sisk, psy­kisk, so­ci­alt og fø­lel­ses­mæs­sigt i kon­stant un­der­skud, for­di vi ik­ke ar­bej­der med krop­pens na­tur­li­ge ryt­me, men imod den. Man­ge får f. eks. slet ik­ke nok søvn, « si­ger han.

» Vi tror, vi kan hånd­te­re det. Men når man kon­stant kø­rer med un­der­skud, mi­ster man døm­me­kraf­ten. Vi er ik­ke klo­ge­re end fle­re hun­dred tu­sin­de års evo­lu­tion. Vo­res in­dre ure hol­der os sun­de og sty­rer vo­res in­dre ke­mi­ka­lie- og bi­o­lo­gi­fa­brik, hvis vi ind­ret­ter os ef­ter dem. Men ar­bej­der vi imod den, ri­si­ke­rer vi at be­ta­le en høj pris i kraft af dår­li­ge­re hel­bred. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.