Få det bed­ste ud af døg­net:

BT - - WEEKEND -

Mor­gen:

Kom hur­tigt op i gang med da­gen. Få mas­ser af lys og be­væ­gel­se fra mor­genstun­den. En halv ti­mes rask gang el­ler en lø­be­tur er godt. Lad væ­re med at snooze – det er us­undt for din døgn­ryt­me. Mor­gen­ma­den må ger­ne in­de­hol­de mas­ser af pro­te­in og fi­bre.

For­mid­dag:

Har du mu­lig­hed for det er for­mid­da­gen et af de bed­ste tids­punk­ter at mo­tio­ne­re på.

Frokost:

Man­ge fun­ge­rer godt med et stør­re frokost­må­l­tid, men husk at af­tens­må­l­ti­det så skal væ­re til­sva­ren­de min­dre. Tag dig or­dent­lig tid til froko­sten og nyd ma­den.

I lø­bet af da­gen:

Husk pau­ser. Når du har kon­cen­tre­ret dig 75- 90 mi­nut­ter, skal du ha­ve 15- 20 mi­nut­ters pau­se. Lad dig ik­ke for­styr­re af f. eks. te­le­fon og mails i pau­sen. Kom ger­ne ud og få dags­lys og gå en tur – mø­der kan f. eks. la­ves som ‘ walk and talk’.

Ef­ter­mid­dag:

Ef­ter­mid­dag og tidlig af­ten er go­de mo­tion­s­tids­punk­ter. Der er læn­ge nok til sen­ge­tid til, at din krop kan fal­de til ro igen. Det er og­så et godt tids­punkt for de fle­ste at væ­re so­ci­al på.

Af­ten:

Spis af­tens­mad tre- fi­re ti­mer før sen­ge­tid. Så er der tid til at krop­pen kan for­dø­je ma­den og ind­ret­te sig på, at den snart skal sove. Ti­mer­ne ef­ter af­tens­ma­den er en fe­el good- pe­ri­o­de for de fle­ste. Gå ger­ne en af­ten­tur, men und­gå hård mo­tion.

2 ti­mer før sen­ge­tid:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.