? STYRK DIT LIV MED CHRIS MA­CDO­NALD

BT - - WEEKEND - Hej Chris: Chris Ma­cDo­nald: Stay strong, stay gra­ce­ful!

Min svi­ger­far mi­ste­de for snart et år si­den sin el­ske­de hu­stru gen­nem me­re end 30 år. Han er no­gen­lun­de igen­nem nu og har gen­op­ta­get sin dag­lig­dag. Men han er me­get en­som. Nog­le gan­ge sy­nes min ko­ne og jeg, at han er gå­et i stå. Vi vil ger­ne hjæl­pe. Han er 68 år, men frisk og i god fy­sisk form. Vi har tænkt på, om vi skul­le gi­ve ham en hund. Men er det en god idé? De ven­lig­ste hils­ner Ol­sen.

Man­ge æl­dre men­ne­sker bli­ver ramt hårdt, når de­res part­ner dør. Man­ge bli­ver en­som­me og tri­ste, og det kan væ­re svært for dem at gen­op­ta­ge det so­ci­a­le liv. En hund el­ler et an­det kæ­le­dyr kan of­te hjæl­pe. Man­ge un­der­sø­gel­ser vi­ser, at et kæ­le­dyr er godt for hel­bre­det, bå­de fy­sisk og men­talt. Æl­dre med dyr går min­dre til læ­ge, de kom­mer sig hur­ti­ge­re ef­ter syg­dom, de bru­ger min­dre me­di­cin, de er gla­de­re og min­dre

We­e­kend - 28.03.2015 stres­se­de. Kat­te og hunde ser ud til at ha­ve størst virk­ning, men selv en guld­fisk kan ha­ve en po­si­tiv ef­fekt. Der er man­ge for­kla­rin­ger på, at vi re­a­ge­rer po­si­tivt på dyr. Nog­le af de hor­moner, som gør os gla­de og tryg­ge, ud­lø­ses, når vi har kon­takt med et kæ­le­dyr. Men det hand­ler og­så om, at be­ty­de no­get for no­gen og at ha­ve no­get at stå op til. Har man hund, hjæl­per de dag­li­ge tu­re og­så til frisk luft og mo­tion, og so­ci­al kon­takt til an­dre hund­e­e­je­re. I skal dog væ­re sik­re på, at din svi­ger­far er ‘ re­a­dy for it’. Har han selv lyst til at få et kæ­le­dyr? Må han ha­ve et der, hvor han bor? Hvad kan han over­kom­me at pas­se? En hvalp el­ler en vok­sen hund? Men hvis alt det er på plads, er en hund af­gjort ‘ a man’s best fri­end’. Jeg hå­ber, I fin­der en løs­ning, som gør din svi­ger­far glad og min­dre en­som.

ask­chris@ bt. dk Læs fle­re spørgs­mål og svar gra­tis på:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.