UGENS TE­MA: Følg dit in­dre ur

BT - - WEEKEND -

Vi ved godt, at vo­res krop og psy­ke har brug for, at vi respek­te­rer be­ho­vet for søvn, mo­tion og or­dent­li­ge må­l­ti­der. Men alt for of­te ig­no­re­rer vo­res ego det.

Well – her er de dår­li­ge nyhe­der: Krop­pen ud­ste­der ik­ke af­drags­fri lån. Der er ren­ter på den slags, og de er hø­je. Vi er på et punkt, hvor vi nær­mer os fal­lit­ten i sam­me ha­stig­hed som græsk øko­no­mi. Man­ge af os li­der un­der et mas­sivt un­der­skud af søvn, mo­tion, so­ci­alt samvær og sun­de va­ner i det he­le ta­get.

Vo­res krop har et in­dre, bi­o­lo­gisk ur – fak­tisk har hver ene­ste cel­le et bi­o­lo­gisk ur. Hvis vi skal fun­ge­re op­ti­malt, fø­le os ener­gi­ske og ud­hvi­le­de, så skal vi ar­bej­de med det ur – ik­ke mod det.

Vi er de­sig­net til at over­le­ve det mest ut­ro­li­ge, der­for kan vi ’ over­ru­le’ og ’ ha­cke’ vo­res bi­o­lo­gi­ske sy­stem ved at fyl­de os selv med kof­fe­in og an­dre sti­mu­lan­ser og ka­len­de­ren med travlhed, så vi ik­ke mær­ker krop­pens alarm­sig­na­ler.

Vi dør ik­ke af at und­væ­re søvn ind imel­lem. El­ler af at ha­ve da­ge, hvor vi stort set ik­ke be­væ­ger os. Men vi be­ta­ler en pris. Og jo stør­re un­der­skud­det er, de­sto hø­je­re er ren­te­sat­sen. Forsk­ning vi­ser, at når vi ig­no­re­rer vo­res fin­tu­ne­de in­dre ur og døgn­ryt­me i læn­ge­re tid, øger vi al­vor­ligt ri­si­ko­en for de­pres­sion, kræft og hjer­te- kar- syg­dom­me.

Selv min­dre for­styr­rel­ser kan ha­ve en ef­fekt. Jeg kan mær­ke det på mig selv. Hvis jeg ik­ke ar­bej­der med krop­pens døgn­ryt­me, bli­ver jeg me­re føl­som og er let­te­re at slå ud af kurs.

Jeg hø­rer tit men­ne­sker si­ge: ’ Hold da op, hvor fø­ler jeg mig frisk, når jeg har so­vet or­dent­ligt. Jeg fun­ge­rer me­get bed­re end nor­malt.’

Nej, tæn­ker jeg: ’ Du fun­ge­rer, så­dan som du bur­de fun­ge­re’.

For vo­res nu­væ­ren­de må­de at le­ve på er sjæl­dent det nor­ma­le for krop­pen og hjer­nen, det er fak­tisk langt un­der nor­ma­len. Dit in­dre ur er re­sul­ta­tet af fle­re hun­dred tu­sin­de års ud­vik­ling.

Du kan sæt­te det ud af spil, men din krop kan ik­ke ind­lø­se den check, som dit ego har ud­stedt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.