Mo­tion som me­di­cin Til den sto­re ta­ler

BT - - WEEKEND -

Den vig­tig­ste me­di­cin er fy­sisk ak­ti­vi­tet. Ik­ke nok med at du får det bed­re af det, du le­ver og­så læn­ge­re. Det er bud­ska­bet i ’ Mo­tion som me­di­cin’. Læ­ger­ne Anders Han­sen og Carl Jo­han Sund­berg har sam­let den se­ne­ste forsk­ning og gu­i­der til den mest ef­fek­ti­ve træ­ning. Nyt Nor­disk For­lag Ar­nold Busck, 200 kr. Kan man læ­re at ta­le fra hjer­tet? Ja, hvis man skal tro bo­gen ’ Lyt mens du ta­ler’. Bo­gen hen­ven­der sig sær­ligt til folk, der ger­ne vil bli­ve bed­re til at hol­de ta­ler uden ma­nuskript. Til mø­de­le­de­ren og op­lægs­hol­de­ren og til ta­le­ren der ger­ne vil væ­re bed­re til at hånd­te­re ufor­ud­se­te for­styr­rel­ser. Aka­de­misk For­lag, 300 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.