DØ­DE­NS PUS­LE­SPIL

Tæn­der, tøj og dna bru­ges til at iden­ti­fi ce­re fl ytra­ge­di­ens of­re

BT - - NYHEDER - Maria Ru­nøe Møller mil­le@ bt. dk Fo­tos: AFP

IDEN­TI­FI­KA­TION

Tæn­der, itu­rev­ne le­gem­s­de­le, fi nger­aft ryk og brænd­te tøjsty kker. Iden­ti­te­ten på de 150 of­re for tirs­da­gens fl ysty rt over de fran­ske al­per skal fi ndes i de små de­tal­jer.

Fly­et fra lav­pris­sel­ska­bet Ger­manwings fl øj med 700 ki­lo­me­ter i ti­men frontalt ind i en klip­pe­væg, og der­for har eft er­for­sker­ne på ulyk­kes ste­det kun fun­det me­get små re­ster af de man­ge men­ne­ske­lig, for­tæl­ler rets­me­di­ci­ner og pro­fes­sor ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet Jør­gen Lan­ge Thomsen:

» I det øje­blik fl yet ram­mer klip­pe­væg­gen, fort­sæt­ter krop­pen ind i sæ­det for­an. Når far­ten er så høj, kan sæ­der­ne ri­ve sig løs, og fl yet vil bli­ve sprængt i man­ge tu­sin­de styk­ker. Det sam­me gør sig gæl­den­de med krop­pen, « si­ger han.

Kæm­per mod ti­den

Ind­til vi­de­re har eft er­forsk­nings­hol­det i de fran­ske al­per fun­det 400 - 600 kro­p­s­de­le. Ar­bej­det på ste­det er dog langt­fra af­slut­tet, og eft er­for­sker­ne kæm­per mod ti­den, for­råd­nel­se og vind og vejr. Des­u­den ar­bej­der de i et me­get svært frem­kom­me­ligt om­rå­de, som de kun kan kom­me til med he­li­kop­ter.

» Flystyr­tet har fun­det sted på en bjergsi­de, hvor vind og vejr i høj grad kan væ­re med til at øde­læg­ge spor. Det sam­me kan sult­ne dyr og fug­le, som kan lug­te li­gre­ster­ne på lang af­stand, « for­tæl­ler Jør­gen Lan­ge Thomsen.

Den dan­ske rets­me­di­ci­ner ta­ger oft e ud i ver­den og as­si­ste­rer ved sto­re rets­me­di­cin­ske op­ga­ver.

Han delt­og i eft er­forsk­nin­gen af ter­r­or­an­gre­bet i 2001 i New York, og han har der­for selv be­skæft iget sig med of­re for fl ystyrt. Der­u­d­over rej­ste han i 2004 til Thailand for at hjæl­pe med at iden­ti­fi ce­re de man­ge of­re for ts­u­na­mi­en.

Tøj og ta­to­ve­rin­ger

Med an­dre ord ved den 71- åri­ge rets­me­di­ci­ner præ­cist, hvad eft er­forsk­nings­hol­det i de fran­ske al­per le­der eft er. Det er bå­de tæn­der, fi nger­aft ryk, dna og små, per­son­li­ge de­le som for ek­sem­pel tøjstyk­ker og re­ster af en ta­to­ve­ring.

» Det er især dna- spor, der kom­mer til at spil­le en rol­le. Eft er­for­sker­ne ken­der pas­sa­ger­li­sten, og de går der­for eft er at få be­kræft et, at de re­gi­stre­re­de pas­sa­ge­rer og­så er de egent­li­ge of­re på fl yet, « si­ger Jør­gen Lan­ge Thomsen.

Dna er en kæ­de­form af ar­ve­ma­te­ri­a­le, der fi ndes i al­le le­ven­de or­ga­nis­mer i krop­pen. Det kan for ek­sem­pel væ­re blod, spyt og sæd. Eft er­forsk­nings­hol­det ved fl ystyr­tet vil der­for prø­ve at fi nde dna- re­ster i pas­sa­ge­rer­nes hjem, som de kan sam­men­lig­ne med ved ulyk­kes­ste­det.

» Det kan væ­re blod på en tand­bør­ste el­ler spyt, « si­ger Jør­gen Lan­ge Thomsen.

Han un­der­stre­ger sam­ti­dig, at tæn­der el­ler kæ­be­styk­ker med tæn­der kan væ­re alt­af­gø­ren­de i eft er­forsk­nin­gen:

Tæn­der er go­de

» Tæn­der­ne kan bli­ve sam­men­holdt med tand­læ­gejour­na­ler. Af er­fa­ring ved vi, at især tæn­der fra un­der- og over­kæ­ben sta­dig kan væ­re in­tak­te, da de er stær­ke­st, « si­ger Jør­gen Lan­ge Thomsen.

Den dan­ske rets­me­di­ci­ner er dog op­ti­mi­stisk om­kring ar­bej­det med at få iden­ti­fi ce­ret al­le of­re:

» Der er ta­le om 150 of­re, som al­le højst sand­syn­ligt står re­gi­stre­ret på pas­sa­ger­li­sten. Sam­men­lig­net med ter­r­or­an­gre­bet i 2001 hav­de vi over 3.000 of­re, som ik­ke på sam­me må­de var re­gi­stre­ret i for­vej­en. Og her er det gan­ske få, som end­nu ik­ke er iden­ti­fi ce­ret. «

Fin­ger­aft ryk:

An­dre

Ef­ter­forsk­nings­hol­det er ved at iden­ti­fi­ce­re of­re­ne som om­kom, da et fly fløj ind i en bjerg­væg i de fran­ske al­per.

Vævs­re­ster fra ulyk­kes­ste­det er iføl­ge rets­me­di­ci­ner Jør­gen Lan­ge Thomsen en af de mest sand­syn­li­ge må­der at sik­re de 150 of­res iden­ti­tet. Dna’et vil bli­ve sam­men lig­net med dna fra of­re­nes hjem.

Sty kker af tæn­der el­ler kæ­be­par­ti­er er en an­den må­de at fast­lå of­re­nes iden­ti­tet på. Især kind­tæn­der­ne er stær­ke, og der er der­for stor sand­syn­lig­hed for at fi nde dem på ste­det. De bli­ver sam­lig­net med tand­læ­gejour­na­ler.

En­kel­te lan­de, hvor de for­moe­de of­re er fra, har et re­gi­ster over fi nger­aft ryk, som og­så kan væ­re be­hjæl­pe­ligt. Det gæl­der f. eks. Spa­ni­en, hvor mindst 51 af of­re­ne er fra.

spor: Tøj­re­ster el­ler per­son­li­ge ken­de­tegn som ta­to­ve­rin­ger, mo­der­mær­ker og ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.