3. ver­denskrig er på vej

BT - - DEBAT - RUSLAND Val­by

Frank Jo­han­ne­sen

Den rus­si­ske am­bas­sa­dør i Dan­mark, Mik­hail Va­nin, har ad­va­ret Dan­mark om, at dan­ske krigs­ski­be vil bli­ve et mål for rus­si­ske atom­mis­si­ler, hvis Dan­mark til­slut­ter sig Natos mis­silskjold. Rusland har grund til at fø­le sig tru­et. Lan­det er mi­li­tært om­rin­get af Natos mi­li­tæ­re op­rust­ning li­ge op til si­ne græn­ser. Op­rust­nin­gen er eska­le­ret i kølvan­det på det USA- le­de­de kup i Ukrai­ne med ind­sæt­tel­se af et la­ka­jsty­re, der er fj endt­ligt over for Rusland. Der er plan­lagt nye Na­to- ba­ser i Po­len og de bal­ti­ske lan­de samt en hur­tig ud­ryk­nings­styr­ke. En­de­lig er ud­vik- lin­gen af mis­silskjol­det en fuld­byr­del­se af den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske præ­si­dent Ro­nald Re­a­gans ag­gres­si­ve stjer­ne­krigs­pro­jekt.

Re­ge­rin­gen, Fol­ke­tin­get me­di­er­ne og de så­kald­te sik­ker­hed­s­eks­per­ter bur­de i ste­det for at be­skyl­de am­bas­sa­dø­ren for at fø­re en hadsk krigs­re­to­rik ta­ge Ruslands be­kym­rin­ger al­vor­ligt. Rusland la­der sig selv­føl­ge­lig ik­ke nar­re af, at mis­silskjol­det an­gi­ve­ligt kun er ret­tet mod ’ slyn­gel­sta­ter’. For det sy­ge­li­ge for­mål med Natos mis­silskjold er at gø­re et før­steslag med atom­vå­ben mu­ligt, for­di mis­silskjol­det vil stop­pe Ruslands gen­gæl­del­ses- mis­si­ler. Der­med eli­mi­ne­res den gen­si­di­ge ato­m­af­skræk­kel­se, der ind­til i dag har for­hin­dret en 3. ver­denskrig.

Ruslands am­bas­sa­dør i Dan­mark ad­va­rer om, at dan­ske ski­be kan bli­ve mål for rus­si­ske at­om­ra­ket­ter, hvis Dan­mark del­ta­ger i Natos mis­silskjold. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.