BTs le­der 24. marts: ’ Skæb­nens iro­ni for Bjar­ne Ri­is’

BT - - DEBAT - STIK RI­IS EN UND­SKYLD­NING Kom­men­tar på bt. dk/ le­der

Kim K.

Så fi k BT gang i skri­ve­klø­en igen an­gå­en­de Ri­is. Sjovt nok så var der helt stil­le, da do­pin­grap­por­ten kom frem. Eft er hetz i åre­vis så kom der ik­ke ret me­get ud, da Ri­is blev fri­kendt – men nu hvor BT hå­ber, vi har glemt det he­le, så skal der igen ta­les Ri­is. I er nog­le slem­me kujo­ner, og I bør stik­ke man­den en und­skyld­ning, før I gør no­get som helst an­det.

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

men in­gen und­skyld­ning fra BT. BT for­sø­ger på al­le må­der at svi­ne Bjar­ne Ri­is til. BT kan ik­ke tå­le at ta­be. Jeg hå­ber, de ta­ber de­res til­skud fra sta­ten.

NARKO­MAN MED EN CY­KEL

Ole H.

Kom­men­tar på bt. dk/ le­der Ri­is var blot en narko­man med en cy­kel.

Bjar­ne Ri­is er plud­se­lig ble­vet sus­pen­de­ret af sin stærkt kon­tro­ver­si­el­le ar­bejds­gi­ver, rus­se­ren Oleg Tin­kov, og man kan få den tan­ke, at der er no­get skæb­nens iro­ni over det fak­tum, at Ri­is er ble­vet smidt på porten af et men­ne­ske, som ik­ke fo­re­ta­ger sig ret me­get po­si­tivt for cy­kel­spor­ten. (...) Bjar­ne Ri­is’ kar­ri­e­re i det pro­fes­sio­nel­le cy­kel­felt be­hø­ver ik­ke at væ­re af­slut­tet, men man må kon­klu­de­re, at det på man­ge må­der... Bjar­ne Ri­is blev man­dag sus­pen­de­ret som sport­s­chef på cy­kel­hol­det Tin­kof­fSaxo af hol­de­je­ren Oleg Tin­kov. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.