En dag vil al­le k

An­dreas Lu­bitz kom med dy­ster pro­fe­ti, før han blev drop­pet af sin for­lo­ve­de og fløj 149 uskyl­di­ge men­ne­sker i dø­den

BT - - FLYTRAGEDIE GEDIE I ALPERNE - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk ufjo@ bt. dk

DOB­BELT­LIV

Uf­fe Jør­gen­sen Od­de Kap­ta­j­nen ham­re­de på dø­ren. Kon­troltår­net i Frank­rig for­søg­te at nå igen­nem til air­bus­sens co­ck­pit. I øje­blik­ke­ne før Ger­manwings- ma­ski­nen knu­stes mod klip­pe­si­den, skreg pas­sa­ge­rer­ne.

Al­li­ge­vel for­søg­te an­den­pi­lot An­dreas Lu­bitz al­drig at stop­pe sin fryg­te­li­ge ger­ning. På in­tet tids­punkt træng­te vir­ke­lig­he­den ind til ham i co­ck­pit­tet. Han gen­nem­før­te sit mor­de­ri­ske fore­ha­ven­de med et ro­ligt ån­de­dræt og tog 149 uskyl­di­ge men­ne­sker med sig i dø­den.

Der fø­jer sig kon­ti­nu­er­ligt nye de­tal­jer til bil­le­det af ’ dø­de­ns pi­lot’, 27- åri­ge An­dreas Lu­bitz. I går kom det frem, at han var ræd­sels­sla­gen for, at psy­ki­ske pro­ble­mer skul­le spæn­de ben for en livslang drøm om at bli­ve lang­di­stan­cepi­lot i Luft­hansa.

Drop­pet af for­lo­vet

Kort før han tirs­dag tog plads i co­ck­pit­tet på flight 4U9525, måt­te han des­u­den op­gi­ve sit fo­re­stå­en­de bryl­lup. Han var da ble­vet drop­pet af sin for­lo­ve­de gen­nem syv år.

En kvin­de han an­gi­ve­ligt hav­de foræ­ret en Au­di i håb om at vin­de til­ba­ge. Til­sy­ne­la­den­de for­gæ­ves. Kæ­re­stesor­ger kan væ­re det, der skub­be­de den psy­kisk usta­bi­le an­den­pi­lot helt ud i mør­ket.

» Led han af en al­vor­lig de­pres­sion kan det ha­ve ud­vik­let vrang­fo­re­stil­lin­ger, der op­slug­te ham af sy­ge tan­ker, « for­kla­rer psy­ki­a­ter Hen­rik Day Poul­sen, der tid­li­ge­re har pe­get på te­o­ri­en om ‘ ud­vi­det selv­mord’ som grun­den til An­dreas Lu­bitz’ ufat­te­li­ge ger­ning.

De se­ne­ste op­lys­nin­ger om død­spi­lo­tens kær­lig­heds­kva­ler un­der­byg­ger den te­o­ri.

» Det helt klas­si­ske er, at man tæn­ker ‘ jeg du­er ik­ke til no­get, jeg er nødt til at dø og ta­ge de her men­ne­sker med.’ Har det en så sy­ge­lig ka­rak­ter, så be­fin­der ved­kom­men­de sig i en helt an­den ver­den. Det er en form for tun­nel­syn. Det kan for­kla- re, at han gør det på den må­de uden at re­a­ge­re på no­get som helst, « si­ger Hen­rik Day Poul­sen.

Den fa­ta­le fly­rej­se fra Bar­ce­lo­na til Düs­sel­dorf fandt sted tirs­dag for­mid­dag. Her luk­ke­de Lu­bitz, der var an­den­pi­lot, sin kap­ta­jn ude af co­ck­pit­tet, da den­ne gik på toilet­tet. Her­ef­ter sat­te han fly­et til at dyk­ke, ind­til det ram­te de fran­ske al­per nær bjerg­lands­by­en Sey­ne. Al­le 150 om­bord­væ­ren­de om­kom.

En eks­kæ­re­ste til pi­lo­ten - stewar­des­sen Maria W - har iføl­ge fle­re me­di­er gen­for­talt, at Lu­bitz over for hen­de kom med en dy­ster pro­fe­ti.

Vil­le æn­dre ’ sy­ste­met’

» En dag vil jeg gø­re no­get, som vil æn­dre he­le sy­ste­met, og så vil al­le ken­de mit navn og hu­ske det, « for­tæl­ler kvin­den, der an­gi­ve­ligt ik­ke er hen­de, der drop­pe­de ham, iføl­ge Sky News.

En ud­ta­lel­se psy­ki­a­ter Hen­rik Day Poul­sen tol­ker som om, at uger­nin­gen næp­pe var en ‘ im­pulsiv hand­ling’.

An­kla­ge­myn­dig­he­den i Düs­sel­dorf har tid­li­ge­re op­lyst, at pi­lo­ten an­gi­ve­ligt var i en form for me­di­cinsk be­hand­ling, og at der blev fun­det ak­tu­el­le, itu­rev­ne sy­ge­mel­din­ger i hans hjem. Det er vel­kendt, at han i 2009 af­brød sin pi­lo­tud­dan­nel­se på grund af en svær de­pres­sion. Se­ne­st har ef­ter­for­sker­ne fun­det me­di­ka­men­ter i pi­lo­tens hjem i Düs­sel­dorf, der ty­der på en ‘ svær’ psy­kisk syg­dom.

Eks­kæ­re­sten Maria W for­tal­te des­u­den i går, at den lø­beg­la­de og på over­fla­den ro­li­ge un­ge mand in­derst in­de var ræd­sels­sla­gen.

’ Han råb­te og skreg’

» Han gjor­de det, for­di han indså, at hans hel­bredspro­ble­mer gjor­de drøm­men om at bli­ve lang­di­stan­cepi­lot hos Luft­hansa så godt som umu­lig, « si­ger den 26- åri­ge kvin­de iføl­ge Bild.

Den ty­ske avis kun­ne i går og­så for­tæl­le, at den 27- åri­ge an­den­pi­lot, iføl­ge Maria W, blev ra­sen­de og ’ og en helt an­den’, når sam­ta­len faldt på ar­bejds­gi­ve­ren, hvor han ’ var vred over ar­bejds­for­hol­de­ne’. Og den nu af­dø­de pi­lot har i et ras­se­ri­an­fald - over sel­ska­bet - låst hen­de in­de på et toilet i ’ læn­ge­re tid’.

» Han råb­te og skreg, « for­tal­te den 26- åri­ge kvin­de om epi­so- den. At pi­lo­tdrøm­men var An­dreas Lu­bitz’ livs­fun­da­ment, be­vid­ner en god be­kendt, der kal­der ham for ‘ en fa­na­ti­ker’, der hav­de ta­pet­se­ret sin lej­lig­hed med fo­tos af fly­ve­ma­ski­ner og Luft­hansa- em­ble­mer.

» Han var en fre­ak. Han vil­le ube­tin­get væ­re pi­lot, men han er psy­kisk usta­bil, « si­ger han iføl­ge Pas­sau­er Neue Pres­se.

» Bil­le­der af gam­le ma­ski­ner, af nye og af sto­re, hang på væg­ge­ne. Og overalt hav­de han stil­let ting, der hav­de med pas­sa­ger­fly at gø­re, til skue. De hang en­dog over hans seng - hvad der over­ra­ske­de mig me­get. «

Wall Stre­et Jour­nal ci­te­rer en kil­de ‘ tæt på ef­ter­forsk­nin­gen’ for, at Lu­bitz var i be­hand­ling for de­pres­sion, og at hans neu­ro­p­sy­ko­log på sel­ve ulyk­kes­da­gen hav­de fri­ta­get ham fra ar­bej­de. En an­be­fa­ling han valg­te at ig­no­re­re.

Iføl­ge vi­den­ska­ben ved man, at de fle­ste selv­mord bli­ver be­gå­et i for­å­ret, nær­me­re be­stemt april. Når for­å­ret kom­mer uden at med­fø­re bed­ring og bed­re ti­der, op­gi­ver man­ge at le­ve vi­de­re. Of­te er det dog et sig­nal om hjælp, frem for et de­ci­de­ret øn­ske om at dø.

Kæ­re­stesorg og de­pres­sion

I An­dreas Lu­bitz’ til­fæl­de kan kæ­re­stesor­ger kom­bi­ne­ret med svær de­pres­sion dog ha­ve få­et ham til at sty­re sin air­bus A320 mod den vis­se død i det al­pe­om­rå­de, hvor han tid­li­ge­re har flø­jet i svæ­ve­fly, og som han iføl­ge gam­le fly­ve­ven­ner var nær­mest ’ be­sat’ af.

» Har han væ­ret så syg, så det lig­ner vrang­fo­re­stil­lin­ger, el­lers har han haft tvang­stan­ker om, at han skal straf­fes for no­get, han har gjort tid­li­ge­re, så ræk­ker det ud over et for­søg på ba­re at stop­pe smer­ten. Så er det for­di, han vil helt væk, han vil ba­re dø. Det si­ger hans sy­ge tan­ker til ham.

Kom­bi­na­tio­nen af de­pres­sion og et kæ­re­ste­for­hold, der stop­per, kan væ­re drå­ben, der får bæ­ge­ret til at fly­de over, « for­kla­rer Hen­rik Day Poul­sen.

Det er kun Bild, der har talt med an­den­pi­lo­tens eks­kæ­re­ste, og BT har ik­ke kun­net ve­ri­fi­ce­re op­lys­nin­ger­ne.

De er dog bragt i ad­skil­li­ge an­dre in­ter­na­tio­na­le me­di­er.

SØ NSØDNADGA 2G9 2.9 M. MAARRTTSS 2 2001155

Død­spi­lo­ten, 27- åri­ge An­dreas Lu­bitz, var an­gi­ve­ligt ræd­sels­sla­gen for, at psy­ki­ske pro­ble­mer skul­le spæn­de ben for en livslang drøm om at bli­ve lang­di­stan­cepi­lot i Luft­hansa. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.