’ Mob de ra­bi­at

Den tid­li­ge­re ju­stits­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov ( S) me­ner, at mo­de­ra­te mus­li­mer har et an­svar for at læg­ge pres på ek­stre­me is­la­mi­ster i Dan­mark

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk

OPSANG

De mo­de­ra­te mus­li­mer skal mob­be de ra­bi­a­te is­la­mi­ster ud af Dan­mark. Så­dan ly­der det op­sigtsvæk­ken­de bud­skab fra den tid­li­ge­re so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske ju­stits­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov.

BT mø­der Bødskov i det så­kald­te ’ Lil­le So­ma­lia’ på Nør­re­bro. Et sted, hvor bu­tik­ker­ne skil­ter på ara­bi­sk, man­ge kvin­der er til­dæk­ke­de, og som ge­ne­relt er knu­de­punkt for man­ge af de dår­li­ge hi­sto­ri­er om mus­li­mer, der kun er ble­vet fle­re af i me­di­er­ne ef­ter ter­r­or­hand­lin­gen i Kø­ben­havn 14. fe­bru­ar.

Si­den Bødskov i de­cem­ber 2013 måt­te træk­ke sig som ju­stits­mi­ni­ster på grund af den så­kald­te Chri­sti­a­nia- sag har der væ­ret for­holds­vis stil­le om den tid­li­ge­re så pro­fi­le­re­de so­ci­al­de­mo­krat.

Men den se­ne­ste tids hi­sto­ri­er om ima­men i Grim­høj­mo­ske­en, der åben­lyst støt­ter IS, samt den ra­bi­a­te imam fra Hizb ut- Ta­hrir, der da­gen før ter­r­or­an­gre­bet præ­di­ke­de had mod jø­der, har få­et Bødskov til at re­a­ge­re.

Hvor er de mo­de­ra­te?

» Helt grund­læg­gen­de me­ner jeg, at hvis man ik­ke bry­der sig om Dan­mark og det sam­fund, vi har skabt, så sy­nes jeg, at man skal smut­te hjem. Så skal man ta­ge til Sau­di- Ara­bi­en el­ler an­dre ste­der, hvor man kun­ne ha­ve lyst til at væ­re. De, der sid­der og lyt­ter på den ra­bi­a­te imam, må på et tids­punkt si­ge til sig selv, at han er så langt fra det Dan­mark, vi er en del af. Skul­le man ik­ke si­ge: Prøv at hø­re her, kam­me­rat, du hø­rer ik­ke til her, du må rej­se hjem, « si­ger Mor­ten Bødskov, der el­lers er EU- og uden­rigs­ord­fø­rer for S.

» Jeg sav­ner de mo­de­ra­te stem­mer, der og­så læg­ger pres på de her folk. De, der si­ger, at de ger­ne vil Dan­mark, de bør og­så i hø­je­re grad ta­ge af­stand fra de ra­bi­a­te is­la­mi­ster, der forvri­der ho­ve­d­er­ne på un­ge men­ne­sker og teg­ner et bil­le­de af Dan­mark og en ver­den, der lig­ger år­hund­re­der til­ba­ge. Sær­ligt de ima­mer, der be­ty­der no­get i mil­jø­et, dem der si­ger, de er mo­de­ra­te og ger­ne vil væ­re her. De har en sær­lig for­plig­tel­se til at gå op imod de her ek­stre­mi­ster og i bed­ste fald nær­mest mob­be dem ud af lan­det. De skal si­ge, at de ik­ke har no­get at gø­re her, for­di det de si­ger, det øde­læg­ger og­så det, som vi står for. Det er den stem­me, jeg mang­ler, « ud­dy­ber han.

Et sær­ligt an­svar

Ef­ter ter­r­or­an­gre­be­ne mod sa­ti­re- bla­det Char­lie Heb­do i Pa­ris og se­ne­re i Kø­ben­havn var fle­re bor­ger­li­ge po­li­ti­ke­re ude at kræ­ve, at de her­bo­en­de mus­li­mer skul­le ta­ge af­stand. Men som ima­men og for­mand for Dansk Is­la­misk Cen­ter, Fa­tih Alev, for­mu­le­re­de det til TV2:

» Der er 250.000 mus­li­mer i Dan­mark – vi er ik­ke ek­stre­mi­ster, så hvor­for skal vi for­hol­de os til, hvad ek­stre­mi­ster gør? «

Fa­tih Alev vil dog ik­ke sva­re på den kon­kre­te kri­tik fra Mor­ten Bødskov.

» Jeg vil slet ik­ke ind­gå i så­dan en de­bat i me­di­er­ne. Mor­ten Bødskov kan in­vi­te­re mig til et mø­de, og så kan vi drøf­te de her ting sam­men, « si­ger han.

Mor­ten Bødskov, har Fa­tih Alev ik­ke en po­in­te? Hvor­dan kan mo­de­ra­te mus­li­mer ha­ve et stør­re an­svar end du og jeg?

» Men de har et sær­ligt an­svar. Dan­sker­ne er be­kym­re­de over is­lam og is­la­mis­me. Dan­sker­ne ser folk få hug­get ho­ve­d­et af, bli­ve brændt i bu­rer, ho­mo­seksu­el­le ka­stet ud fra hø­je byg­nin­ger af no­gen, der på­står, at det sker i is­lams navn. Da har de, der ta­ler til mil­jø­et og har en stem­me i den of­fent­li­ge de­bat, det an­svar at vi­se, at det ik­ke er is­lam. Og det er ik­ke ba­re ved punk­t­vi­se nedslag i de­bat­ten og punk­t­vi­se de­mon­stra­tio­ner, når der sker de vil­de­ste ting i ver­den, « si­ger Bødskov,

Mor­ten Bødskov, du var selv ju­stits­mi­ni­ster i over to år. Hvor­for gjor­de du ik­ke no­get ved det den­gang, du hav­de mag­ten?

» Jeg tror ik­ke, at folk er over­ra­sket over, at jeg har de her syns­punk­ter. Det her hand­ler om en hold­nings­de­bat, og når man nu ser ham ima­men fra Grim­høj- mo­ske­en si­ge, at han hå­ber IS vin­der og ser Hizb utTa­hrir si­ge, at det er uis­la­misk at ta­ge af­stand fra ter­r­or­an­greb i Kø­ben­havn, så er det så langt ude og kæm­pe gak­gak, at de der er i mil­jø­et, de har et pro­blem ved ik­ke at ta­ge af­stand, « si­ger Mor­ten Bødskov, der og­så ad­va­rer mod en ’ far­lig’ ud­vik­ling på vis­se fol­ke­sko­ler.

» Jeg er og­så be­kym­ret over, at man nog­le ste­der i kom­mu­na­le in­sti­tu­io­ner ta­ger for man­ge hen­syn til re­li­gion. Ek­sem­pel­vis når den dan­ske fol­ke­sko­le bli­ver præ­get ul­ti­ma­tivt af re­li­gi­øse hen­syn. Jeg sy­nes, at lo­kal­po­li­ti­ker­ne sæl­ger ud, hvis de la­ver sær­ret­tig­he­der ik­ke kun for en lil­le grup­pe, men la­der det gæl­de for en hel sko­le. Det be­ty­der, at for­æl­dre­ne ta­ger de­res børn ud af sko­len, for­di de ik­ke vil la­de dem væ­re del af et so­ci­alt eks­pe­ri­ment. Det, sy­nes jeg, er me­get far­ligt for fol­ke­sko­len, « si­ger Bødskov.

Re­li­gion er en pri­vat sag

For uge si­den gik So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ud med en stor kampag­ne om stør­re krav til ind­van­dre­re. ’ Stram­me asyl­reg­ler og fle­re krav til ind­van­dre­re,’ hed­der et af bud­ska­ber­ne i kampag­nen med stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt i cen­trum. Mor­ten Bødskov af­vi­ser dog, at hans ud­ta­lel­ser er end­nu et for­søg på at stjæ­le de ind­van­drer­kri­ti­ske væl­ge­re til­ba­ge fra Dansk Fol­ke­par­ti.

» Jeg si­ger ik­ke det her, for­di det er en del af en kampag­ne. Jeg si­ger det, for­di jeg er be­kym­ret, « si­ger Mor­ten Bødskov.

Kan du for­stå, at jeg har svært ved at hø­re, om jeg ta­ler med en fra Dansk Fol­ke­par­ti el­ler en so­ci­al­de­mo­krat?

» Det kan jeg ik­ke for­stå. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne me­ner, at re­li­gion er en pri­vat sag. So­ci­al­de­mo­kra­ter me­ner ik­ke, at re­li­gion skal do­mi­ne­re den of­fent­li­ge de­bat, som den gør nu, og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne me­ner, at hvis man har så stort pro­blem med de grund­læg­gen­de dan­ske vær­di­er, så skal man fin­de et an­det land, « si­ger Mor­ten Bødskov.

SØN­DAG 29. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.