DF: Bødskov gi­ver os med­vind

BT - - NYHEDER - Ci­al­de­mo­kra­ter skru­er op for kri­tik­ken af is­la­mi­ster?

Tak for med­vin­den. Dansk Fol­ke­par­tis grup­pe­for­mand Pe­ter Skaarup glæ­der sig over de hår­de to­ner over­for ra­bi­a­te ima­mer, som So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes Mor­ten Bødskov kom­mer med i da­gens BT. Bødskov op­for­drer de her­bo­en­de mo­de­ra­te mus­li­mer til di­rek­te at mob­be de ek­stre­me is­la­mi­ster ud af Dan­mark.

» Po­pu­lært sagt, så vi­ser de nye ud­ta­lel­ser fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, at vi i Dansk Fol­ke­par­ti har med­vind på cy­kel­stien, « si­ger Pe­ter Skaarup.

» Nej, jeg ser det ik­ke som en trus­sel mod os, men tvær­ti­mod som en be­kræf­tel­se af det, som vi har sagt i man­ge år, « si­ger Pe­ter Skaarup.

Han op­for­drer sam­ti­dig So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne til at hand­le, mens de sid­der ved mag­ten i ste­det for ba­re at snak­ke.

» Jeg sy­nes, det er et stort an­svar at læg­ge på de mo­de­ra­te mus­li­mer, at de skal mob­be is­la­mi­ster­ne ud af lan­det. Hvor­dan skul­le de dog gø­re det? Det er jo nu, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har re­ge­rings­mag­ten, så hvor­for bru­ger de den så ik­ke til no­get. I ste­det for at kom­me med hold­nin­ger og op­for­drin­ger kun­ne de be­gyn­de med at for­by­de Hizb utTa­hrir og luk­ke Grim­høj­mo­ske­en. Jeg vil ger­ne se no­get hand­ling i ste­det for ord og kampag­ner, « si­ger Pe­ter Skaarup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.