75- årig i prak­tik som kirurg

Læ­ge­for­e­nin­gen vil æn­dre reg­ler­ne for op­ta­gel­se på me­di­cin­stu­di­et, ef­ter 75- årig har væ­ret i prak­tik på en kirur­gisk af­de­ling

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk

SØN­DAG 29. MARTS 2015

UD­DAN­NEL­SE

En prak­ti­kant langt over pen­sions­al­de­ren? Det ly­der næ­sten som en dår­lig jo­ke, men det var vir­ke­lig­he­den for pa­tien­ter på Rigs­ho­spi­ta­let i fe­bru­ar må­ned.

Man­dens prak­ti­kop­hold stop­pe­de dog brat, da han blev bort­vist. Blandt an­det med den be­grun­del­se, at hans mang­len­de soig­ne­ring kun­ne væ­re til fa­re for pa­tient­sik­ker­he­den.

» Vi må jo ik­ke væ­re al­der­s­fa­sci­ster, men det skal alt­så gi­ve me­ning, og her er det så åben­bart, at det al­drig vil gi­ve me­ning. Er det ri­me­ligt, at en mand, der er født før ud­brud­det af An­den Ver­denskrig, skal ren­de rundt og stik­ke i folk? Nej, det er uet­isk, og det må ik­ke fin­de sted, « si­ger en læ­ge, der øn­sker at væ­re ano­nym, til Po­li­ti­ken.

Men i prak­tik var den 75- åri­ge. Blandt an­det på ma­ve- tarm- kirur­gisk af­de­ling. Rigs­ho­spi­ta­let var fak­tisk ble­vet på­lagt at mod­ta­ge den æl­dre stu­de­ren­de af Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

’ Vi un­dre­de os’

» Vi skrev til uni­ver­si­te­tet og un­dre­de os over den stu­de­ren­des al­der. Men vi fik at vi­de, at så­dan var det, og der­ef­ter for­be­red­te vi af­snit­te­ne på, at der vil­le kom­me en per­son, som vil­le for­vir­re be­gre­ber­ne no­get, « for­tæl­ler kli­nik­chef på Rigs­ho­spi­ta­let Jens Hil­lingsø til Po­li­ti­ken.

Det har dog vist sig, at man­den ik­ke hav­de be­stå­et sin ba­chel­or i me­di­cin, og der­for bur­de han slet ik­ke væ­re på Rigs­ho­spi­ta­let i før­ste om­gang.

Sa­gen har skabt en de­bat om mang­len­de al­ders­græn­ser på me­di­cin­stu­di­et - et af lan­dets dy­re­ste stu­di­er. Det får nu Læ­ge­for­e­nin­gen til at kræ­ve reg­ler­ne for op­tag æn­dret. Iføl­ge for­man­den for Læ­ge­for­e­nin­gen Mads Koch Han­sen af­vi­ses der hvert år man­ge an­sø­ge­re. Og det er pro­ble­ma­tisk, hvis en stu­di­e­plads går til en per­son, som ik­ke kom­mer ud på ar­bejds­mar­ke­det bag­ef­ter. Han ser der­for ger­ne, at ad­gan­gen til stu­di­et bli­ver æn­dret. For iføl­ge au­to­ri­sa­tions­lo­ven har en læ­ge slet ik­ke ret til at ar­bej­de selv­stæn­digt, når ved­kom­men­de er fyldt 75 år.

Iføl­ge au­to­ri­sa­tions­lo­ven må en læ­ge slet ik­ke ar­bej­de selv­stæn­digt, ef­ter at ved­kom­men­de er fyldt 75 år. Ar­kiv­fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.