De­mo­kra­ti­et sej­rer over frygt

Mil­li­o­ner af ni­ge­ri­a­ne­re trod­ser trus­ler fra Boko Ha­ram og går til valg

BT - - NYHEDER - Mi­cha­la Rask Mik­kel­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Epa

TER­R­ORTRUS­LER

Mil­li­o­ner ni­ge­ri­a­ne­re valg­te i går at ig­no­re­re trus­len fra Boko Ha­ram om bomb­ning af valg­ste­der og ned­skyd­ning af væl­ge­re, da de gik til stem­m­eur­ner­ne for at sæt­te kryds ud for de­res præ­si­dent­kan­di­dat.

Det var ven­tet, at den mi­li­tan­te, is­la­mi­sti­ske grup­pe vil­le ud­fø­re an­greb på da­gen. Det hav­de op­rø­rer­ne sagt, de vil­le gø­re. Og det gjor­de de.

I går eft er­mid­dag blev 14 men­ne­sker, her­un­der en op­po­si­tions­po­li­ti­ker, meldt dræbt ved an­greb på tre valg­ste­der i den nor­døst­li­ge del af lan­det.

Po­li­ti­et op­ly­ser, at de is­la­mi­sti- ske op­rø­re­re skød mod væl­ge­re, der kom gå­en­de mod valg­ste­der­ne.

I by­en Mai­du­guri, som har lidt un­der ad­skil­li­ge an­greb fra Boko Ha­ram, var væl­ger­ne dog fast be­slut­tet på at kom­me til or­de.

» Jeg er ik­ke ban­ge for vold. Jeg har be­slut­tet, at det er på ti­de med en ny re­ge­ring, og det kan kun ske gen­nem min stem­me, « si­ger den 27- åri­ge stu­de­ren­de Kau­la­la Ab­bas til Reu­ters.

Tru­er med at dræ­be al­le

Boko Ha­ram af­vi­ser de­mo­kra­ti­et som uis­la­misk, og grup­pens le­der, Abu­ba­kar She­k­au, har for­ud for val­get tru­et med at dræ­be al­le ni­ge­ri­a­ne­re, der stem­mer.

Præ­si­dentval­get me­nes at bli­ve det tæt­te­ste i lan­dets hi­sto­rie, og ana­ly­ti­ke­re kal­der val­get en af­gø- ren­de be­gi­ven­hed for Ni­ge­ri­as un­ge de­mo­kra­ti.

Her har den krist­ne præ­si­dent Good­luck Jo­nat­hans par­ti, Pe­op­le’s De­mo­cra­tic Par­ty, sty­ret i 16 år, men nu ri­si­ke­rer det at ta­be mag­ten til den tid­li­ge­re mi­li­tæ­re le­der, den mus­lim­ske Muham­ma­du Buha­ri, som tre gan­ge tid­li­ge­re har stil­let op som præ­si­dent­kan­di­dat, men som ik­ke før nu har væ­ret tæt på at vin­de.

Buha­ris sto­re op­po­si­tions­par­ti, All Pro­g­res­si­ves Con­gress, har den se­ne­ste tid vun­det stor po­pu­la­ri­tet blandt væl­ger­ne ved at præ­sen­te­re sig selv som et par­ti, der går ind for sto­re for­an­drin­ger - for­an­drin­ger, der er eft er­s­purgt blandt lan­dets cir­ka 174 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re, som er fru­stre­re­de over re­ge­rin­gens sva­ge ind­sats over for kor­rup­tion.

Val­get fort­sæt­ter i dag.

Boko Ha­ram dræb­te i går 14 ved an­greb på tre valg­ste­der i det nor­døst­li­ge Ni­ge­ria.

Den krist­ne præ­si­dent Good­luck Jo­nat­han ( til ven­stre) har Mo­ham­ma­du Buha­ri fra det stør­ste op­po­si­tions­par­ti APC li­ge i hæ­le­ne. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.