’ Ci­ty­bois fyld­te for meg

Den po­pu­læ­re duo Ci­ty­bois fik for me­get op­mærk­som­hed un­der ’ X Fa­ctor’- fi­na­len, me­ner ’ X Fa­ctor’- fi­na­li­ster

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

X FA­CTOR

Ci­ty­bois var hér, dér og al­le veg­ne, da årets ’ X Fa­ctor’ fre­dag af­ten skul­le af­gø­res. Dét til trods for, at de fak­tisk var rø­get ud af kon­kur­ren­cen en uge tid­li­ge­re. De­res un­ge fans el­ske­de det, men nog­le af fi­na­li­ster­ne me­ner, det gik for vidt.

» Jeg må in­drøm­me, at jeg syn­tes, det var mal­pla­ce­ret. Især at de hav­de et helt num­mer. Det sy­nes jeg ik­ke var fair på no­gen må­de, « si­ger Mat­hi­as Ne­u­mann fra Ivars­son, Bang & Ne­u­mann, der slut­te­de på en tred­je­plads i årets ’ X Fa­ctor’

Ved fre­da­gens fi­na­les­how i Boxen i Her­ning skul­le færø­ske Jóg­van, 15- åri­ge Emi­lie Est­her og trio­en Ivars­son, Bang & Ne­u­mann kon­kur­re­re om tit­len som vin­der af DRs po­pu­læ­re un­der­hold­nings pro­gram. Men selv­om de tre fi­na­li­ster uge ef­ter uge hav­de kæm­pet sig gen­nem ud­skil­lel­ses­lø­bet og til sidst slå­et de to Ci­ty­bois- fy­re, Anthon og Thor, ud af kon­kur­ren­cen, blev de kon­stant min­det om den ud­stem­te duos po­pu­la­ri­tet.

Hyste­ri i Boxen

Ik­ke en­gang ja­mai­can­ske OMI, der li­ge nu hit­ter in­ter­na­tio­nalt med num­me­ret ’ Che­er­le­a­der’, op­le­ve­de no­get nær det hyste­ri, der i de se­ne­ste uger har fulgt Ci­ty­bois, hvorend de var, og som fre­dag ind­t­og Boxen.

Henover he­le af­te­nen var det ty­de­ligt at Ci­ty­bois sta­dig fyld­te en del, selv­om de ik­ke var med i fi­na­len. Var det no­get, I lag­de mær­ke til?

» Ja!, « si­ger Ivars­son, Bang & Ne­u­mann i kor.

» Ne­de i ba­ck­s­ta­ge­rum­met kun­ne man hø­re, hvor­dan skri­ge­ne plud­se­lig blev hø­je­re, da Ci­ty­bois kom ind, « si­ger Mar­kus.

In­den det sto­re fi­na­les­how fik ud­stem­te Ci­ty­bois som de ene­ste af de tid­li­ge­re li­ves­how- del­ta­ge­re lov til at gå på sce­nen, hvor de var­me­de op med de­res sing­le ’ Thin­gs We Do’, der ud­kom sam­me dag.

Si­den­hen skul­le man blot lyt­te til pi­ge­hvi­ne­ne for at fin­de ud af, om de to te­e­na­ge­re var på skær­men el­ler hav­de for­vil­det sig væk fra de­res plad­ser på tri­bu­nen.

Un­fair over for an­dre

» Det er me­re en prin­cipsag for mig, at det var lidt un­fair, at de får lov til at spil­le, når de an­dre kun skul­le syn­ge fæl­lesnum­me­ret, « si­ger trio­ens æld­ste med­lem, 21- åri­ge Ma- thi­as og støt­tes af sit 16- åri­ge grup­pe­med­lem Jo­se­fin.

» Det var må­ske ik­ke fair over for de an­dre del­ta­ge­re, « si­ger Jo­se­fin, der dog godt kan se, at Anthon og Thor er no­get spe­ci­elt.

» De er jo to un­ge, flot­te fy­re, der har no­get at by­de på og må­ske skal de ha­ve lov til at fy­re den af, « si­ger hun.

Stolt over tred­je­plads

På trods af Ci­ty­bois- hyste­ri­et og trio­ens tred­je­plads i fi­na­len nød Ivars­son, Bang & Ne­u­mann de­res af­ten på sce­nen for­an de næ­sten 13.000 men­ne­sker, der var mødt op.

At trio­en over­ho­ve­det kom så langt, gør dem me­get stol­te og til­fred­se, for­tæl­ler Mar­kus.

» Nu er he­le showet fær­digt, og vi kan slap­pe lidt af og ny­de, at vi er kom­met så langt. Ny­de at vi fik lov til at stå i Boxen og op­træ­de med tre- fi­re num­re, « si­ger han.

SØN­DAG 29. MARTS 2015

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.