’’

BT - - NYHEDER - Kathrine El­mer

» Hol­der te­o­ri­en, er det op­lagt at tjek­ke pi­lo­ters psy­ki­ske til­stand bed­re, før man gi­ver dem cer­ti­fi­kat og an­sæt­ter dem. For at gi­ve de fly­rej­sen­de end­nu me­re tryg­hed. Det sker ik­ke i til­stræk­ke­ligt om­fang nu. Her kan ci­vil luft­fart med for­del ta­ge ved læ­re af for­sva­ret, hvor psy­ko­test fyl­der rig­tig me­get, « si­ger Kathrine El­mer, som er med til at ud­væl­ge de mest eg­ne­de pi­lo­ter til luft­vær­net.

På sik­ker grund

I 2014 faldt an­tal­let af dø­de­li­ge flyka­ta­stro­fer i he­le ver­den med 20 pro­cent, trods sti­gen­de fly­tra­fik, så Kathrine El­mer fø­ler sig på sik­ker grund, når hun op­for­drer den flyskræk- pla­ge­de til at tjek­ke sta­ti­stik­ker­ne.

» Men el­lers sy­nes jeg ba­re, man skal læ­ne sig til­ba­ge og ha­ve fuld til­lid til bå­de ma­te­ri­el og ka­bi­ne­per­so­na­le. Man skal ik­ke goog­le vildt rundt på net­tet for f. eks. at tæl­le styrt med den ak­tu­el­le fly­ty­pe osv. Fly­e­ne er li­ge sik­re, må­lt over tid, « frem­hæ­ver hun.

Ka­tri­ne El­mer hjæl­per hvert år man­ge hund­re­de dan­ske­re fri af flyskræk­kens snæ­ren­de bånd – de fle­ste ved ind­vi­du­el­le kon­sul­ta­tio­ner, for­di hun af er­fa­ring ved, at og­så per­son­li­ge for­hold of­te er med til at for­stær­ke fryg­ten:

» Vi re­a­ge­rer me­get for­skel­ligt i uvan­te og pres­se­de si­tu­a­tio­ner, men for rig­tig man­ge af os er det så­dan, at når vi sti­ger om bord på et fly, så er det kryb­dyr- hjer­nen, der træ­der i ste­det for den ra­tio­nel­le tænk­ning, som nor­malt har over­ta­get. Vi be­gyn­der at fan­ta­se­re om alt det, der kan gå galt, hjer­tet ban­ker hur­ti­ge­re, vi sve­der me­re. og der ud­skil­les stresshor­moner.

» Ly­sten til at flyg­te mel­der sig, men det er jo ik­ke mu­ligt, når man sid­der der spændt fast i sæ­det i no­get, der kan min­de om en over­di­men­sio­ne­ret sar­dindå­se. Tan­ken om det gør det må­ske end­nu vær­re. Man klam­rer sig til sto­le­sæ­det med krid­hvi­de kno­er, pa­ra­ly­se­ret af sin frygt, « si­ger Ka­tri­ne El­mer, som dog selv med de svæ­re til­fæl­de kan op­vi­se go­de re­sul­ta­ter med sin så­kald­te kog­ni­ti­ve te­ra­pi.

Vær ak­tiv

Hen­des bed­ste råd mod flyskræk er:

» Når fly­et skal på vin­ger­ne, så for­søg he­le ti­den at væ­re ak­tiv. Gør no­get. Snak, dis­kutér, læs, lyt til mu­sik osv. Tan­ker­ne skal af­le­des. Har du in­gen at ta­le med. så tæl sto­leræk­ker­ne i fly­et – lidt i stil med om nat­ten, hvor man kan gi­ve sig til at tæl­le får, « si­ger psy­ko­lo­gen, der selv of­te væl­ger at slap­pe af i fly­et med mu­sik og sin ynd­lings­grup­pe Cold­play i øre­gan­gen.

Bl. a. inkar­ne­re­de char­ter­fly­rej­sen­de hæv­der, at fryg­ten er let­te­re at sty­re, hvis man får en lil­le fjer på – har druk­ket en gin og to­nic f. eks. i luft­hav­nens bar li­ge før af­gang, men det fra­rå­der psy­ko­lo­gen:

» Det er min er­fa­ring, at al­ko­hol er med til at for­stær­ke flyskræk­ken over tid. Det er bed­re at for­bli­ve helt klar i pæ­ren. Tal om alt det spæn­den­de, der ven­ter på rej­se­må­let, læs må­ske lidt i en gu­i­de­bog el­ler rejs dig og be­væg dig lidt rundt i fly­et, når det er mu­ligt, « si­ger Kathrine El­mer, der og­så ad­va­rer folk imod at læ­se alt for me­get om, hvor­dan fly­et fun­ge­rer, og om, hvil­ke ly­de det ud­sen­der.

» Lidt vi­den er godt, men for me­get kan fak­tisk for­stær­ke fryg­ten. Så kan en lidt an­der­le­des lyd f. eks. få skræk­ken ud af pro­por­tion. Vig­tigst er til­lid og tro på, at tin­ge­ne fun­ge­rer, som de skal. Det gør de jo som re­gel, vi­ser sta­ti­stik­ker­nes tør­re tal. «

Man skal læ­ne sig til­ba­ge og ha­ve fuld til­lid til bå­de ma­te­ri­el og ka­bi­ne­per­so­na­le

Kathrine El­mer er psy­ko­log med be­hand­ling af flyskræk som spe­ci­a­le og pi­lot med 6.500 fly­ve­ti­mer. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.