Re­k­la­mer­ne røg di­rek­te ud

Et re­k­la­me- bud får nu øre­ne i ma­ski­nen, ef­ter han har fyldt skral­des­pan­de med reklamer

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk

REKLAMER

Der fin­des man­ge kre­a­ti­ve må­der at ud­fø­re sit ar­bej­de på, men det er ik­ke al­le me­to­der, der væk­ker be­grej­string hos ar­bejds­gi­ver­ne. Det kan en re­k­la­meom­de­ler fra Aar­hus skri­ve un­der på.

I går blev han fan­get på vi­deo, da han, iføl­ge et øjen­vid­ne, fle­re gan­ge tøm­te sin vogn, der var fuld af reklamer, i af­falds­pan­de i det cen­tra­le Aar­hus. Nu kan om­de­le­ren se frem til en til­bunds­gå­en­de un­der­sø­gel­se af sa­gen, op­ly­ser FK Di­stri­bu­tion.

Ved 8- ti­den gik et re­k­la­me­bud hen til op­sam­lings­ste­det i Aar­hus Midt­by, fyld­te sin vogn med de ny­e­ste reklamer fra ek­sem­pel­vis Jysk, than­sen, Bil­ka, Al­di, Føtex, In­spira­tion, Fri Bi­kes­hop, Bauhaus og Idemøbler.

Der­ef­ter gik ud­de­le­ren hen til en skral­des­pand og smed al­le re­k­la­mer­ne ud. Det­te gjor­de han, iføl­ge et øjen­vid­ne fle­re gan­ge.

» Der var fle­re hund­re­de reklamer. Da jeg be­gynd­te at fil­me, hav­de han væ­ret i gang i no­get tid. Han gik fra op­sam­lings­ste­det di­rek­te hen til en skral­des­pand, og så gik han til­ba­ge, fyld­te sin vogn igen og smed al­le re­k­la­mer­ne ud, « si­ger han til BT.

Man­ge aar­hu­si­a­ne­re er på grund af om­de­le­ren gå­et glip af de ny­e­ste reklamer fra de kend­te virk­som­he­der, som har be­talt for at få de­res til­bud­sa­vi­ser ud til for­bru­ger­ne.

Øjen­vid­net, der ar­bej­der som gra­fisk de­sig­ner og som der­for ved, hvor lang tid det kan ta­ge at la­ve en re­k­la­me, er for­ar­get, over, at ‘ hund­re­de­vis’ af reklamer er ble­vet smidt ud, in­den de nå­e­de for­bru­ger­ne.

For­ar­get

» Det er helt vildt. Jeg er helt for­ar­get, « si­ger øjen­vid­net, der fra sin lej­lig­hed kan se fle­re skral­des­pan­de og som der­for kun­ne fil­me re­k­la­meom­de­le­ren fle­re gan­ge.

Hos FK Di­stri­bu­tion, der skal sik­re, at virk­som­he­der­nes reklamer lan­der i for­bru­ger­nes po­st­kas­ser, er kom- mu­ni­ka­tions­chef Hen­rik Kel­ler Jensen ked af lør­da­gens epi­so­de i Aar­hus: » Vi be­kla­ger me­get even­tu­el­le ge­ner. Det er na­tur­lig­vis ik­ke ok, at om­de­le­ren smi­der reklamer i skral­des­pan­den. Vi vil un­der­sø­ge den­ne sag til bunds og sik­re os, at episo­den ik­ke gen­ta­ger sig, « skri­ver han i en mail til BT.

Hvad si­ger I til je­res kun­der, som ik­ke har få­et de­res reklamer bragt ud til for­bru­ger­ne?

» Kva­li­te­ten i om­de­lin­gen er af­gø­ren­de for os. Vi vil un­der­sø­ge episo­den til bunds og sik­re os, at den ik­ke gen­ta­ger sig. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.