Or­an­ge- bil­let­ter skal få tra­fik­ken til at gli­de

BT - - NYHEDER - Fo­to: Linda Ka­strup

SPOR­AR­BEJ­DE

Ba­nedan­mark ud­fø­rer spor­ar­bej­de på det dan­ske skin­ne­net i på­sken, hvil­ket gi­ver læn­ge­re rej­se­tid og skift mel­lem tog og bus, hvis du skal hjem til på­ske­froko­sten og fa­mi­lie­hyg­gen.

Men DSB for­sø­ger at gi­ve tog­pas­sa­ge­rer­ne mu­lig­he­der for at und­gå rej­se­be­svæ­ret, som spor­ar­bej­det uomt­vi­ste­ligt vil be­ty­de. DSB sat­te nem­lig i går 4.000 ek­stra Or­an­ge- bil­let­ter til salg til de pas­sa­ge­rer, der ik­ke par­tout skal rej­se i sel­ve på­sken.

» Rej­ser du man­dag el­ler tirs­dag op til på­ske er spor­ar­bej­det end­nu ik­ke gå­et i gang. Der­for slip­per man bå­de for for­læn­get rej­se­tid og skift mel­lem tog og bus, og som et ek­stra på­ske­æg har man mu­lig­hed for at væl­ge en Or­an­ge- bil­let til 99 kro­ner in­klu­siv plads­bil­let, « si­ger in­for­ma­tions­chef i DSB To­ny Bis­pe­skov og på­pe­ger, at man skal væ­re vaks ved ha­velå­gen, da de op­rin­de­li­ge Or­an­ge- bil­let­ter blev re­vet væk.

Ba­nedan­marks spor­ar­bej­de i på­sken be­ty­der, at pas­sa­ge­rer, der rej­ser på tværs af lan­det, skal reg­ne med en for­læn­get rej­se­tid på halvan­den ti­me og skift mel­lem tog og bus i Sla­gel­se og Fre­de­ri­cia.

To­g­rej­sen­de på tværs af lan­det bli­ver i på­sken sat på en tå­l­mo­dig­heds­prø­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.