Af­gang til et år i rum­met Et rum­far­tøj fra Na­sa er lan­det på den in­ter­na­tio­na­le rum­sta­tion ISS, hvor astro­nau­ter­ne skal til­brin­ge et år

BT - - NYHEDER - Ida Mey­er Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FAST AR­BEJ­DE

Den ame­ri­kan­ske in­ge­ni­ør fra Na­sa, Scott Kel­ly, er sam­men med den rus­si­ske kos­mo­naut, Mik­hail Kor­ni­en­ko, nat­ten til i går dansk tid lan­det på den in­ter­na­tio­na­le rum­sta­tion ISS, hvor de skal til­brin­ge 342 da­ge.

Kort ef­ter 02.30 fre­dag af­ten med­del­te den ame­ri­kan­ske rum­fart­sad­mi­ni­stra­tion, Na­sa, på Twit­ter, at rum­far­tø­jet Na­sa Soyuz- TMA16M var lan­det på rum­sta­tio­nen.

Hvis alt går som plan­lagt, vil det væ­re den læng­ste pe­ri­o­de, at en ame­ri­kansk astro­naut har op­holdt Scott Kel­ly skal til­brin­ge 342 da­ge på rum­sta­tio­nen, så for­sker­ne kan se, hvor­dan men­ne­ske­krop­pen re­a­ge­rer på lang tid i rum­met. Fo­to: Epa sig i rum­met. Med på rej­sen er og­så astro­nau­ten Gen­na­dy Pa­dal­ka, som dog rej­ser til­ba­ge ef­ter seks må­ne­der i rum­met.

De fle­ste eks­pe­di­tio­ner i rum­met va­rer fi­re til seks må­ne­der, men ved at for­dob­le pe­ri­o­den hå­ber for­ske­re at kom­me tæt­te­re på, hvor­dan men­ne­ske­krop­pen re­a­ge­rer på at be­fin­de sig i rum­met i en lang pe­ri­o­de, li­ge­som man og­så vil un­der­sø­ge, hvor­dan men­ne­sket re­a­ge­rer på at bli­ve iso­le­ret fra omver­de­nen i så lang tid.

Al­le un­der­sø­gel­ser­ne sker som en for­be­re­del­se på en mu­lig frem­ti­dig op­sen­del­se af men­ne­sker til pla­ne­ten Mars.

Scott Kel­ly er tvil­ling, og hans tvil­lin­ge­bror skal gen­nem­gå de sam­me test på Jor­den, som Scott Kel­ly gør i rum­met, og på den må­de har for­sker­ne et stan­dard­mål at vu­de­re ud fra, når de le­der ef­ter for­an­drin­ger ved Scott Kel­lys krop og psy­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.