Her får du wel­ln

Wel­l­ness ri­mer på mas­sa­ge, spa og skrub­becre­me, men i frem­ti­den vil vi kob­le af i na­tu­ren

BT - - SUNDHED - Ma­rie Var­m­ing

TEN­DENS

Mas­sa­ge, pe­e­ling, bad og cre­me. Li­ge nu hand­ler wel­l­ness me­get om det fy­si­ske. Det skyl­des, at wel­l­ness er tæt for­bun­det med at hol­de pau­se, og li­ge nu hol­der vi pau­ser fra et kræ­ven­de fy­sisk ar­bej­de, li­ge­som vi hol­der pau­se fra mo­bil­te­le­fo­nen, når vi lig­ger på mas­sa­ge­brik­sen.

» Der­u­d­over si­ger det nok og­så no­get, at 40 pct. af os bor ale­ne. Det be­ty­der, at vi sim­pelt­hen har et be­hov for fy­sisk kon­takt og be­rø­ring, når vi hol­der pau­se. Vi bli­ver skrub­bet og mas­se­ret, for­di vi sim­pelt­hen er i un­der­skud. Fak­tisk vi­ser en ny un­der­sø­gel­se, at vi går me­re og me­re til fri­sør, men det er ik­ke for at få ord­net hår. Det er for at få ho­ved­bunds­mas­sa­gen, som føl­ger med, « for­kla­rer Li­se­lot­te Lyngsøe, som er frem­tids­for­sker i Fu­tu­re Navi­ga­tor. he­le ver­den. Sau­nagu­sen – med si­ne na­tur­li­ge oli­er, damp og var­me sten – har vun­det ind­pas i Dan­mark. Det er et skridt i ret­ning af den na­tu­ro­p­le­vel­se, som vi frem­over vil sø­ge, selv om den li­ge nu langt hen ad vej­en er ’ spær­ret in­de’ i resorts, svøm­me­hal­ler og spa­ba­de.

» Når du sid­der i en spa, kan du jo ik­ke se, om du er i New York el­ler Istan­bul. Det he­le er me­get ens­for­migt. Jeg tror, at vi vil se en be­væ­gel­se heni­mod na­tu­ren og det lo­ka­le. Frem­over vil vi hel­le­re ta­ge til Syds­ve­ri­ge og sma­ge på de lo­ka­le råva­rer, som bli­ver til mad i et na­tur­køk­ken, mens du sid­der i en hot­pot, et svensk vild­marks­bad el­ler en na­tur­sau­na og tæn­ker over li­vet, « si­ger Li­se­lot­te Lyngsøe.

Modre­ak­tion

» Man vil se på om­rå­dets hi­sto­rie og sær­li­ge ken­de­tegn som modre­ak­tion på ens­ar­tet­he­den og glo­ba­li­se­rin­gen, som li­ge nu præ­ger he­le ver­den og

SØN­DAG 29. MARTS 2015

Na­tu­ren vil kom­me til at spil­le en stør­re rol­le i wel­l­nessbran­chen, som el­lers li­ge nu er præ­get af en ens­ar­tet­hed over he­le ver­den, me­ner frem­tids­for­sker Li­se­lot­te Lyngsø, Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.