’’

BT - - SUNDHED - Li­se­lot­te Lyngsøe, frem­tids­for­sker

Wel­l­ness bli­ver i frem­ti­den en pau­se, hvor vi kan få in­spira­tion og tæn­ke frem­for at få mas­sa­ge og pe­e­ling

Hun har dog et klart bil­le­de af, hvor wel­l­ness går hen i frem­ti­den.

» Vi skal læn­ge­re ind i sin­det, som de si­ger i ’ Ryt­te­ri­et’, « gri­ner hun.

» Vi får sim­pelt­hen brug for pau­ser, som er me­re spi­ri­tu­el­le. For­bløf­fen­de få dan­ske­re sy­nes selv, de har et job, der gi­ver me­ning, og det gør, at vi jag­ter et hø­je­re for­mål med li­vet. Der­for har vi brug for pau­ser, hvor vi kan spe­ku­le­re over, om vi gi­der ven­de til­ba­ge og pro­du­ce­re en so­da­vand til? Vi vil sid­de et sted og spe­ku­le­re over, hvor­for vi er her, og hvad den dy­be­re me­ning med det he­le er. Wel­l­ness bli­ver i frem­ti­den en pau­se, hvor vi kan få in­spira­tion og tæn­ke frem­for at få mas­sa­ge og pe­e­ling. «

Alt for ens­for­migt

Det be­ty­der og­så, at na­tu­ren vil kom­me til at spil­le en stør­re rol­le i wel­l­ness, som li­ge nu er præ­get af en ens­ar­tet­hed over net­op gør, at al­le spa- resorts lig­ner hin­an­den. «

Der­u­d­over vil vi kræ­ve me­re au­ten­ti­ci­tet og sjæl af de ste­der, vi op­sø­ger i pau­ser­ne.

» Vi vil ik­ke læn­ge­re ac­cep­te­re, at vo­res smoo­t­hie kom­mer fra en kar­ton. Den skal la­ves på ste­det af én, som har af­læst, hvor­dan vi har det, og hvad vi har brug for li­ge nu. «

Men det kro­p­s­li­ge vil sta­dig spil­le en lil­le rol­le i det, ba­re på lo­kalt plan.: » Når ver­den er så høj­tek­no­lo­gisk, og vi bru­ger 90 pct. af vo­res våg­ne ti­mer in­den­dørs og of­te i sel­skab med tek­no­lo­gi­en, vil vi i sti­gen­de grad ha­ve lyst til at kob­le end­nu me­re fra. At ta­ge ud og le­ve som in­di­a­ner­ne el­ler vikin­ger­ne bli­ver hot i mod­sæt­ning til for ek­sem­pel Du­bai, som le­ver af en turi­stin­du­stri, som ska­ber al­ting kun­stigt. Det vil bli­ve me­re in­ter­es­sant at be­sø­ge abo­ri­gi­nals i Au­stra­li­en og se, hvor­dan de ple­jer de­res hud el­ler ba­de sam­men med in­di­a­ne­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.