Ess i frem­ti­den

BT - - SUNDHED -

SØN­DAG 29. MARTS 2015

Wel­l­ness er den simp­le kunst at få folk til at fø­le sig godt til­pas.

Det er no­get, man blandt an­det me­strer i Ni­mat Spa i Kø­ben­havn, som Heidi Øster­by Andersen har grund­lagt. For ti­den er der sær­ligt fo­kus på dampgus, som min­der om sau­nagus, men er bli­de­re. I Nor­den har vi en lang tra­di­tion for sau­na­en, og den tra­di­tion har nu få­et en re­vi­val. Og sund­heds­for­de­le­ne er man­ge. Når var­men og dam­pen ar­bej­der på høj­tryk, gør krop­pen det sam­me og øger blod­gen­nem­strøm­nin­gen i krop­pen li­ge så me­get som en tur i rask gang. Sam­ti­dig har dampgus den for­del, at man kan sid­de med kro­p­spe­e­ling og an­sigts­ma­ske på.

Men der er og­så an­dre ste­der at op­le­ve den to­ta­le vel­væ­re. Heidi Øster­by Andersen gu­i­der os:

Min ab­so­lut­te fa­vo­rit er Ho­tel Vej­le Fjord. Jeg el­sker, at man skal over en lil­le bro i det fri for at kom­me ind i sau­na­en. Man kan i øv­rigt kom­bi­ne­re sau­na med an­dre ba­de. Vej­le Fjord er ba­re dér, man kom­mer. Man bor på et slot og kan væl­ge mel­lem en bred vif­te af be­hand­lin­ger og ba­de.

Skal­lerup Klit har et rig­tig godt ry. Jeg har ik­ke selv væ­ret der, men jeg vil rig­tig ger­ne prø­ve det. Skal­lerup Sea­si­de resort er bå­de vand­land for bør­ne­fa­mi­li­er­ne og spa­op­hold for voks­ne par og sing­ler.

Dron­ning Dor­o­t­heas Badstue i Kol­ding vil jeg og­så rig­tig ger­ne prø­ve, for­di det er Ed­vard Køhr­sen, der dri­ver ste­det. Jeg tror, det er lidt me­re ne­de på jor­den, og i øv­rigt har de og­så en lil­le fi­li­al hvert år på Skan­der­borg Festi­val. Det vil­le jeg ger­ne prø­ve.

Fre­de­riks­berg Svøm­me­hal var en af de før­ste til at la­ve sau­nagus. Si­den er al­le de sto­re spa- ste­der kom­met med. Der er rig­tig man­ge, der bru­ger det, og det er jo et kva­li­tets­stem­pel. Et an­det kva­li­tets­stem­pel er, at svøm­me­hal­lens gus­me­stre har ta­get me­dal­jer til VM og DM i sau­nagus.

Man kom­mer ik­ke uden om Skod­s­borg Kur­bad. De har rig­tig man­ge ba­de, sau­na­er og damp­ba­de. Jeg kan fo­re­stil­le mig, at de er ret dyg­ti­ge til at kom­bi­ne­re de for­skel­li­ge op­le­vel­ser og tem­pe­ra­tu­rer derop­pe. Fre­de­riks­berg Svøm­me­hal har spe­ci­a­li­ster i sau­nagus. Ba­dets gus­me­stre har ta­get me­dal­jer til bå­de DM og VM. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.