GGET

BT - - NYHEDER -

som dis­po­ne­re­de over enor­me for­mu­er - tog der­for og­så på­ske­æg­get til sig, om­end i en no­get me­re eks­klu­siv ud­ga­ve.

Zar Ale­xan­der III be­slut­te­de i 1885 at foræ­re sin hu­stru et æg til på­ske. Og sat­te den an­se­te rus­si­ske ju­velér Carl Fa­bergé på op­ga­ven. guld. Åb­ne­de man den, lå der en guld­hø­ne, som li­ge­le­des kun­ne åb­nes. In­de­ni den be­fandt der sig et di­a­mant­be­sat smyk­ke samt en ru­bin­be­sat zarkro­ne. Alt sam­men i en skal, der må­l­te 6,5 gan­ge 3,5 cm.

Be­gej­stret for ga­ven

At hans hu­stru, prin­ses­se Dag­mar af Dan­mark, som i Rusland blev kaldt for kej­se­rin­de Maria Fjo­dor­ov­na - var be­gej­stret for sin ga­ve, er for­stå­e­ligt nok. Og der­for fort­sat­te tra­di­tio­nen og blev me­re og overdå­dig for hvert år, der gik, li­ge­som tra­di­tio­nen bred­te sig til de øv­ri­ge hø­je­re luft­lag i zar­ri­get.

Helt frem til 1917 og den rus­si­ske re­vo­lu­tion frem­stil­le­de Fa­bergé dis­se eks­klu­si­ve på­ske­æg. 50 i alt. Det dy­re­ste og mest overdå­di­ge var vin­ter­æg­get fra 1913, som ko­ste­de, hvad der sva­re­de til 127 års løn­nin­ger for en ar­bej­der. Til gen­gæld var der og­så fuld va­lu­ta for pen­ge­ne. For på yder­si­den - frem­stil­let af kvarts, plat­in og ort­ho­cla­se - var det be­lagt med 1.600 di­a­man­ter. In­de­ni æg­get står en kurv be­lagt med 1.378 dia- man­ter, og blom­ster­ne i kur­ven er skabt af hvid kvarts og bla­de­ne af de­man­toid. Mos­set, de hvi­ler på, er selv­føl­ge­lig af guld.

Om­kring sam­ti­dig med, at det sid­ste Fa­bergé æg blev frem­stil­let, op­stod en ny tra­di­tion i den ve­st­li­ge ver­den. Nem­lig cho­ko­la­depå­ske­æg­get.

I Dan­mark me­nes de før­ste at væ­re pro­du­ce­ret af Gal­le & Jes­sen net­op i 1917, men det var først ef­ter An­den Ver­denskrigs op­hør, at der for al­vor blev sat skub i sal­get og på­ske­æg­get blev ud­bredt.

» Li­ge­som så me­get an­det er det ble­vet en sam­men­blan­ding af ri­tu­a­ler, men en rig­tig god sam­men­blan­ding af ri­tu­a­ler, « me­ner præst An­ni Albæk.

» Og det er for­stå­e­ligt nok, at vi har glemt, hvor det stam­mer fra. I dag er det ble­vet til på­ske­ha­ren, der kom­mer med æg­ge­ne. Og ha­ren er jo og­så et frugt­bar­heds­sym­bol fra gam­mel tid, som ik­ke har no­get med kri­sten­dom­men at gø­re. Den er sym­bo­let på alt det, der sprin­ger ud, « si­ger An­ni Albæk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.