’ ’

BT - - NYHEDER -

I dag tør Sus­an­ne godt slå igen og true med at gå fra Jo­hn­ny. Så­dan var det ik­ke med Al­lan. Hun var ban­ge for, at han en dag vil­le slå hen­de ihjel, men hun kom ham i for­kø­bet. Dog ik­ke uden en pris.

Hun har brugt sin ung­dom i Rin­ge Stats­fængsel og har øde­lagt sit liv på det, for­tæl­ler hun. Hun for­try­der ik­ke sin hand­ling. Det har hun al­drig gjort. Men hun vil al­drig slå ihjel igen – det er ik­ke det værd. Hun fin­der en stak dig­te frem fra kom­mo­den un­der tv’et. Hun skrev me­get, da hun var ung, men det gør hun ik­ke så tit læn­ge­re.

Hun ry­ger hash et par gan­ge om da­gen. Det hjæl­per blandt an­det på tem­pe­ra­men­tet. Den tyk­ke røg forvræn­ger hen­des stem­me og bøl­ger tykt ud i rum­met. Hav­de hun ik­ke slå­et Al­lan ihjel, hav­de hun hel­ler ik­ke mødt Jo­hn­ny. Ham har hun væ­ret sam­men med i 13 år. De blev gift den 14. ja­nu­ar 2014. Det er hen­des fem­te æg­te­skab. Men to af de tid­li­ge­re var rent pro­for­ma i fængs­let.

En­gang på ud­gang fra Rin­ge, da Sus­an­ne og ve­nin­den An­ne skul­le på VUC, hav­de en da­me i frik­var­te­ret spurgt, hvad de to sad in­de for. Rik­ke hav­de slå­et en grøn­læn­der ihjel i af­fekt, og Sus­an­ne hav­de dræbt sin mand. Da­men tro­e­de, Sus­an­ne sad in­de for no­get øko­no­misk, og at An­ne hav­de la­vet no­get narko­re­la­te­ret. ’ I lig­ner jo slet ik­ke mor­de­re,’ hav­de hun sagt.

» Hvor­dan skul­le vi så se ud, « spurg­te Sus­an­ne. Den bru­ger hun sta­dig, når folk spør­ger på den må­de. For al­le kan jo dri­ves til at dræ­be, så det er helt for­æl­det at tro, at drabs­mænd lig­ner Fran­kenste­ins mon­ster, si­ger hun.

El­lers tæn­ker hun ik­ke så tit over, hun har slå­et et an­det men­ne­ske ihjel. Men hvis Al­lan ik­ke var død, er hun over­be­vist om, at han hav­de stå­et ved porten og ven­tet på hen­de, når hun blev løsladt.

» Det var ham el­ler mig. «

Som

of­test har gerningsmanden og of­fe­ret i drabs­sa­ger en for­ud­gå­en­de re­la­tion til hin­an­den. Om­kring en tred­je­del af dra­be­ne bli­ver be­gå­et af en­ten en nu­væ­ren­de el­ler tid­li­ge­re part­ner.

Så fik du ik­ke din mor­gen­ba­jer, din skid

25

2

7

10

9 16 37

30 17

Dræbt af nu­væ­ren­de part­ner: Dræbt af tid­li­ge­re part­ner: Dræbt af mor el­ler far: Dræbt af eget barn: An­den fa­mi­li­e­re­la­tion: Dræbt af kam­me­rat: Dræbt af be­kendt. Ban­de- el­ler grup­pe­re­la­tion: Dræbt af kli­ent: Dræbt af ukendt per­son: Uop­lyst:

11

4

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.