Tviv­ler på Am

Fa­mi­li­en og ’ fan­klub­ben’ jub­ler over ’ Foxy Knoxys’ fri­fin­del­se. Men man­ge sæt­ter spørgs­måls­tegn ved dom­men

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

MORD­S­AG

Nat­ten til i går blev den for­hen­væ­ren­de ame­ri­kan­ske ud­veks­lings­stu­dent Aman­da Knox for an­den og for­ment­lig sid­ste gang fri­fun­det for 2007- mor­det i Ita­li­en på sin da­væ­ren­de bri­ti­ske sam­bo, Me­re­dith Ker­cher. Men det er ik­ke al­le, der tror på den i dag 27- åri­ge kvin­des uskyld.

» Hun har psy­ko­pa­tens mør­ke øj­ne, « og » nu er hun of­fi­ci­elt slup­per af sted med mord « , lød det så­le­des i to af de tu­sind­vis af ha­de­be­ske­der, som Aman­da Knox har mod­ta­get via Twit­ter og an­dre so­ci­a­le me­di­er. Og Knox’ hjem­land USA er delt i to li­ge sto­re grup­per:

Dem, der tror på Aman­da Knox’ uskyld, og dem, der sta­dig me­ner, at hun delt­og ak­tivt i mor­det og voldtæg­ten af sin stu­di­e­kam­me­rat og sam­bo.

Al­le er selv­føl­ge­lig eni­ge om, at rets­sa­gen i Peru­gia, Ita­li­en har væ­ret én af hi­sto­ri­ens mest ro­de­de og selv­mod­si­gen­de.

Så­le­des blev Aman­da Knox, hen­des da­væ­ren­de ita­li­en­ske kæ­re­ste Ra­fa­el­le Sol­le­ci­to, og en tred­je be­kendt først fun­det skyl­di­ge i bå­de mord og voldtægt. Og de blev i 2009 al­le idømt fæn­sels­straf­fe på næ­sten 30 år.

Hjem­me i Se­att­le

To år se­ne­re i 2011 blev Knox og Sol­le­ci­to så fri­fun­det. Og Aman­da Knox be­nyt­te­de for­nuf­tigt lej­lig­he­den til at rej­se hjem til hjem­by­en Se­att­le på den ame­ri­kan­ske ve­st­kyst. I 2014 blev de to eks­kæ­re­ster så ige­ni­gen fun­det skyl­di­ge i en an­kesag. Og det var re­sul­ta­tet af den­ne an­kesag, der nat­ten til i går blev af­vist af den ita­li­en­ske hø­jeste­ret.

Så­le­des kan hver­ken rets­sy­ste­met i Ita­li­en el­ler for den sags skyld Me­re­dith Ker­chers bri­ti­ske fa­mi­lie, der sta­dig er over­be­vist om, at Aman­da Knox slog de­res dat­ter ihjel, gø­re me­re.

Men tviv­len na­ger. Og tviv­len er ik­ke ube­grun­det.

SØN­DAG 29. MARTS 2015

Det var en let­tet Aman­da Knox, der uden for si­ne for­æl­dres hus i Se­att­le på USAs ve­st­kyst for­tal­te om fri­fin­del­sen. Ved si­den af hen­des for­lo­ve­de Co­lin Sut­her­land. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.