An­das uskyld

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 29. MARTS 2015 Her er de før­ste 10 go­de grun­de til at tviv­le på Aman­da Knoxs nu stad­fæ­ste­de uskyld: Eks­per­ter: Der var me­re end én mor­der I dag sid­der kun én per­son ( Ru­dy Gu­e­de) fængs­let for mor­det på den bri­ti­ske ud­veks­lings­stu­dent Me­re­dith Ker­cher. Men fra rets­sa­gens be­gyn­del­se fastslog bå­de ita­li­en­ske og in­ter­na­tio­na­le eks­per­ter, at mindst to og må­ske tre per­so­ner delt­og i det blo­di­ge mord. Først til­stod Aman­da Knox mor­det. Iføl­ge det ita­li­en­ske po­li­ti in­drøm­me­de Aman­da Knox først, at hun var til ste­de, da Me­re­dith blev dræbt. Den ame­ri­kan­ske kvin­de for­tal­te bl. a., at hun måt­te hol­de sig for ører­ne for ik­ke at bli­ve ge­ne­ret af bo­fæl­lens døds­skrig. Si­den trak Aman­da dog den­ne til­stå­el­se til­ba­ge og sag­de, at po­li­ti­et hav­de ’ snydt og ban­ket’ den ud af hen­de. Og den of­fi ci­el­le for­kla­ring blev se­ne­re, at bå­de Aman­da og Ra­fa­el­le hav­de op­holdt sig i sidst­nævn­tes lej­lig­hed , da mor­det fandt sted. Hvor­for var mo­bil­te­le­fo­ner­ne slå­et fra? I tre ti­mer om­kring dét tids- punkt, hvor Me­re­dith Ker­cher blev dræbt, var bå­de Aman­da Knox og Ra­fa­el­le Sol­le­ci­tos mo­bil­te­le­fo­ner slå­et fra. Aman­da Knox op­før­te sig hø­jest be­syn­der­ligt eft er afh ol­del­sen. Mens Aman­da Knox ven­te­de på at bli­ve afh ørt, slog hun vej­r­møl­ler og dan­se­de rundt i po­li­tiets ven­te­væ­rel­se. Hun sad og­så på skø­det af sin kæ­re­ste og kys­se­de ihær­digt. Ger­nings­ste­det så mistæn­ke­ligt ud Po­li­ti­et tro­e­de først, at Me­re­dith Ker­cher var ble­vet dræbt un­der et ind­brud. Men si­den fandt de ud af, at ind­brud­det var is­ce­ne­sat - in­de­fra. Hvem har af­sat de ui­den­ti­fi ce­re­de fod­spor? Nog­le me­ner sta­dig, at fod­spo­re­ne til­hø­rer Aman­da Knox. Men de er så ud­vi­ske­de, at po­li­ti­et ik­ke kan drage no­gen en­de­lig kon­klu­sion. Sju­sket po­li­ti­ar­bej­de. Den fængs­le­de mor­der pe­ger fort­sat på Aman­da Den for­hen­væ­ren­de narko­sæl­ger Ru­dy Gu­e­de sid­der i dag som den ene­ste fængs­let for mor­det på Me­re­dith Ker­cher. Og han fast­hol­der fort­sat, at bå­de han, Aman­da og Ra­fa­el­le var med til at dræ­be Me­re­dith. Me­re­dith Ker­cher vil­le an­gi­ve­ligt ik­ke del­ta­ge i en se­xleg, de an­dre vil­le på­tvin­ge hen­de. Aman­da løj om sin go­de ven og ar­bejds­gi­ver Un­der po­li­tiets før­ste afh øring af Aman­da Knox, på­stod den un­ge ame­ri­kan­ske kvin­de, at det var hen­des ar­bejds­gi­ver, ba­re­jer Pa­tri­ck Lumum­ba, der dræb­te Me­re­dith. Eft er to ugers fængs­ling blev den­ne dog løsladt med et vandtæt ali­bi. Aman­da har sta­dig ik­ke for­kla­ret, hvor­for hun løj. Hvor­for for­søg­te eks- kæ­re­sten af stik­ke af. I 2014 - li­ge før en ny rets­sags af­gø­rel­se - blev Ra­fa­el­le Sol­le­ci­to an­holdt ved græn­sen til Østrig og Slove­ni­en. Hvor­for vil­le en uskyl­dig mand stik­ke af? Eks- kæ­re­sten æn­dre­de ali­bi - pe­ge­de på Aman­da. Før han og Aman­da i 2014 blev fun­det skyl­di­ge for an­den gang, æn­dre­de Ra­fa­el­le Sol­le­ci­to for­kla­ring. Før var han og Aman­da hin­an­dens ali­bi. Men nu sag­de den un­ge ita­li­e­ner : ’ Aman­da var væk i fl ere ti­mer den mor­gen, da mor­det fandt sted’.

Aman­da Knoxs tid­li­ge­re kæ­re­ste Raf­fa­e­le Sol­le­ci­to kun­ne i går for­la­de sit ho­tel i Ba­ri, Ita­li­en, som en fri. Han blev og­så fri kendt ved hø­jeste­ret. Fo­to: Epa

Til­ba­ge i fæng­let sid­der nu kun n a r k o - p u s h e r e n Ru­dy Gu­e­de. Han skal som den ene­ste af de tre af­so­ne sin straf, der dog er ned­sat til 16 år. Og han sid­der in­de for et mord, der i føl­ge po­li­ti­et er be­gå­et af fle­re per­so­ner.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.