Hånd­tryk over­fø­rer duft stof

BT - - NYHEDER -

Mænd bli­ver ik­ke min­dre op­hid­se­de af gan­ske al­min­de­lig, stil­le og ro­lig sex, selv­om de har et stor­for­brug af po­r­no. Det for­hol­der sig fak­tisk mu­lig­vis omvendt, an­ty­der et nyt stu­die fra blandt an­det Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia. » Man kan godt ind­ven­de, at re­sul­ta­ter­ne var for­ven­te­li­ge, si­den de mænd, der ser me­get po­r­no, kan li­de fi lme­ne. Men re­sul­ta­tet er vig­tigt, for­di kli­ni­ke­re oft e på­står, at mænd bli­ver fø­lel­ses­lø­se af po­r­no, « si­ger ph. d. Ni­co­le Prau­se fra Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia.

Aro­ma­stoff er på men­ne­skers hæn­der af­slø­rer, at hånd­tryk­ket kan ha­ve sam­me funk­tion, som når hunde hil­ser ved at snu­se hin­an­den bagi, for­tæl­ler for­ske­re fra Weiz­mann In­sti­tu­te of Sci­en­ce i Is­ra­el. Hånd­tryk over­fø­rer duft stoff er, og for­sker­ne ob­ser­ve­re­de, at for­søgs­per­so­ner brug­te længst tid på ube­vidst at snu­se til de­res hæn­der, når de hav­de tryk­ket en per­son af sam­me køn i hån­den. For­sker­ne me­ner der­for, at det at snu­se til sin hånd kan væ­re en må­de at be­døm­me kon­kur­ren­ter på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.