VI­DEN­SKAB. DK Skal vi ar­bej­de 20 ti­mer om ugen?

BT - - NYHEDER -

Småbørns­fa­mi­li­er­ne er stres­se­de, for­di de skal ar­bej­de for me­get, og de le­di­ge er stres­se­de, for­di de ik­ke kan få et ar­bej­de. Hvis småbørns­for­æl­dre­ne går ned i tid og gi­ver plads til, at fl ere le­di­ge kan kom­me i job, så er pro­ble­met vel løst? Ik­ke nød­ven­dig­vis, me­ner Per Kongs­høj Mad­sen, der er pro­fes­sor på Cen­ter for Ar­bejds­mar­keds­forsk­ning ved Aal­borg Uni­ver­si­tet.

» Det er klart, at mu­lig­he­den for at fl ere kun­ne gå på del­tid vil­le ska­be be­hov for fl ere an­sat­te. Men hvis vi fo­re­stil­le­de os et sam­fund som vo­res, hvor al­le gik på del­tid, så vil­le der til sidst bli­ve man­gel på ar­bejds­kraft , « si­ger Per Kongs­høj Mad­sen.

Sam­ti­dig vil­le det og­så bli­ve dy­re­re for virk­som­he­der-

En for­hi­sto­risk kro­ko­di­l­le med til­nav­net ’ Slag­te­ren fra Ca­ro­li­na’ var over tre me­ter lang og gik på to ben, for­tæl­ler for­ske­re fra blandt an­det Det Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um i North Ca­ro­li­na. ne at an­sæt­te folk, på­pe­ger Her­dis Ste­in­grims­dot­tir, der er ad­junkt på Øko­no­misk In­sti­tut på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School.

» For man­ge virk­som­he­der vil det væ­re dy­re­re at ha­ve to per­so­ner an­sat 20 ti­mer om ugen end at ha­ve en, som ar­bej­der 40 ti­mer, « for­tæl­ler

Dan­ske for­ske­re fra blandt an­det Her­lev Ho­spi­tal be­kræft er i et nyt stu­die, at ryg­ning fak­tisk vir­ker slan­ken­de. Stor­ry­ge­re var i gen­nem­snit 1,2 kg let­te­re end ik­ke­ry­ge­re. Her­dis Ste­in­grims­dot­tir.

I 1947 var den gen­nem­snit­li­ge ar­bejds­u­ge 48 ti­mer lang, hvor den i dag er på kun 37 ti­mer. Cir­ka en tred­je­del af folk med ar­bej­de ar­bej­der min­dre end 37 ti­mer om ugen og er der­med al­le­re­de på del­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.