Hot­li­ne til pas uden fin­ger­af­tryk

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­gaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

UGYL­DI­GE PAS

Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning ( KL) har etab­le­ret en te­le­fon- hot­li­ne til de bor­ge­re, der i de kom­men­de da­ge står over for en ud­lands­rej­se, men som er i tvivl om, hvor­vidt de har få­et et af de 10.947 fejl­be­hæf­te­de pas, som kom­mu­ner­ne har sendt ud.

Der er ta­le om pas ud­stedt ef­ter 2. fe­bru­ar 2015. I dis­se pas mang­ler der et fin­ger­af­tryk, hvil­ket be­ty­der, at pas­set ik­ke er gyl­digt. De næ­sten 11.000 dan­ske­re, der står med et ugyl­digt pas, kan i vær­ste fald ri­si­ke­re at bli­ve af­vist i pa­s­kon­trol­len i ud­lan­det.

De be­rør­te bor­ge­re vil bli­ve kon­tak­tet di­rek­te af de­res kom­mu­ne, men hvis man skal bru­ge sit pas in­den på­ske­fe­ri­en, er det vig­tigt at kon­tak­te bor­ger­ser­vi­ce, så man kan få et nyt pas i en fart.

Hot­li­ne- num­me­ret er 70 20 00 00, og det er åbent lør­dag 10- 17 og søn­dag 10- 21. Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning op­for­drer folk til at ha­ve sit pasnum­mer klar, når man rin­ger. Hot­li­nen kan her­ef­ter op­ly­se, om pas­set er om­fat­tet af fejl­en.

Hvis det er til­fæl­det, skal man selv kon­tak­te et bor­ger­ser­vi­ce­cen­ter i sin kom­mu­ne for at få ud­stedt et nyt el­ler mid­ler­ti­digt pas.

Tjek selv først

KL hen­stil­ler til, at det kun er bor­ge­re, der skal rej­se in­den tirs­dag 31. marts, der kon­tak­ter hot­li­nen, og at man in­den da tjek­ker sin egen kom­mu­nes hjem­mesi­de for spe­ci­fik in­for­ma­tion.

KL op­ly­ser sam­ti­dig, at fejl­en er op­stå­et hos den pri­va­te virk­som­hed Scan­tech, der står bag pas­se­nes da­ta, og at det er et af virk­som­he­dens com­pu­ter­pro­gram­mer, der har for­år­sa­get fejl­en.

På­ske­fe­ri­en kan gå fløjten, hvis pas­set er ugyl­digt. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.