Kul­tur HER ER DR- LE­GE

Nog­le la­ver sta­dig ra­dio, an­dre er på pen­sion. Mød de stør­ste le­gen­der fra DR her

BT - - KULTUR -

HEL­LE BYGUM, 66

Hun for­lod DR i 2011. I dag er hun gå­et på pen­sion - skri­ver bø­ger og er stærkt en­ga­ge­ret i Rø­de Kors som rå­d­gi­ver i Of­fer­rå­d­giv­nin­gen, en so­ci­al tje­ne­ste un­der Rø­de Kors. Hun har skre­vet bø­ger­ne ’ Kon­ge­hu­sets Grøn­land’, ’ Mar­gret­he – mit liv i bil­le­der’ og ’ 10 år - Kron­prin­s­par­rets 10 års bryl­lups­dag’, samt væ­ret med til at re­di­ge­re fle­re an­dre bø­ger. Hun er i færd med at skri­ve en ny bog. Hel­le Bygum be­gynd­te sin kar­ri­e­re på ’ TV- avi­sen’ i 1988 som vært på Søn­dags­ma­ga­si­net. Hun var ak­tiv som til­lids­re­præ­sen­tant i DR i åre­vis.

MO­GENS VEM­MER, 80

MO­NI­CA KROG- MEY­ER, 64

JØR­GEN DE MY­LI­US, 69

Sta­dig uhy­re ak­tiv på DR med fle­re pro­gram­mer på P5 og P4 med ’ El­dora­do’. Og som dj, fored­rags­hol­der og for­fat­ter - og far til helt un­ge børn. Hi­sto­ri­en om, hvor­dan Myl­le ind­t­og Dan­marks Ra­dios P3 i 1963 og der­med brag­te ro­ck­og po­p­mu­sik­ken ind i DR, bur­de ha­ve sit eget ka­pi­tel i hi­sto­ri­ebø­ger­ne. I de ef­ter­føl­gen­de 52 år har han ar­bej­det i DR med pau­ser. De før­ste 14 år på ra­dio­en. Fra 1978 og­så som tv- vært. Han har væ­ret vært for det Dan­ske Me­lo­di Grand Prix 11 gan­ge og kom­men­ta­tor på Det in­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix 24 gan­ge. Og så var der jo og­så ’ El­dora­do’.

Er sta­dig ak­tiv på P4 som vært på et af de mest lyt­te­de DR- pro­gram­mer ’ Mig og Mo­ni­ca’ - sam­men med Den­nis Jo­han­ne­sen. Og i ’ Mo­ni­cas mø­de­sted’ på P5. Hun blev an­sat som stu­den­ter­hjæl­per i DRs Un­der­vis­nings­af­de­ling i 1974 og fik sit før­ste spe­a­kerjob i 1976. Hun har se­ne­re væ­ret vært på en lang ræk­ke ra­diopro­gram­mer bl. a. ’ Fre­dag­så­bent’, ’ Na­tra­dio’, di­ver­se øn­ske­pro­gram­mer, ’ Ra­dio Ri­ta’, ’ Go’Dan­mark’, ’ Strax’. I 1997 blev hun an­sat i Ra­dio 2, men i2002 vend­te Mo­ni­ca til­ba­ge til DR, som vært på Kø­ben­havns Ra­dio.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.