EN­DER­NE I DAG

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen Si­mon Skip­per og Jens Nør­gaard Lar­sen.

MIKAEL BER­TEL­SEN, 47 Tekst: Fo­tos:

EVA JØR­GEN­SEN, 52

STREAM/ KØB – SAN­GE

1. Ri­han­na, Ka­nye & McCart­ney, Four­fi ve­seconds 2. El­lie Goul­ding Love Me Li­ke You Do

3. Ma­jor La­zer fe­at. MØ & dj Sna­ke, Nå­e­de at be­stri­de en lang ræk­ke job i DR som repor­ter, vært og re­dak­tør på bl. a. ’ TVA­vi­sen’, ’ Nyheds­ma­ga­si­net’, ’ DR2 Nyt’ og ’ De­ad­li­ne 17.00’. I 2000 blev hun kon­cer­n­kom­mu­ni­ka­tions­chef hos ISS A/ S. For 10 år si­den vend­te li­vet for Eva Jør­gen­sen, da hen­des mand, St­eff en Knudsen, fi k den ag­gres­si­ve sk­lero­se­syg­dom ALS. Han dø­de i maj 2006, et års tid eft er at han var ble­vet syg. De­res fæl­les søn, Eli­as var den­gang et år. I dag hol­der Eva Jør­gen­sen fored­rag om blandt an­det sorg og om, hvor­dan på­rø­ren­de kom­mer gen­nem smer­ten - bå­de un­der syg­doms­for­lø­bet og eft er.

( Kil­de hit­lis­ten. nu)

Le­an On

TOP 5 1. 9. april 2. Men­ne­sker bli­ver spist 3. Even­ty ret om Aske­pot 4. Al­bert 5. Kings­man: The Secret..

POUL THOMSEN, 76

Er gå­et på pen­sion, men er sta­dig ak­tiv som fored­rags­hol­der, skri­bent og fi sker. Han mø­der sta­dig men­ne­sker, der vil hø­re, hvor­dan det går den le­gen­da­ri­ske Bal­der, som el­lers har væ­ret død i 30 år. Eft er at ha­ve ar­bej­det i den gra­fi ske bran­che stod han bag sit før­ste dy­re­pro­gram i 1976. Det fort­sat­te frem til 1998, blandt an­det i ’ Dus med dy­re­ne’, ’ En na­tur­lig for­kla­ring’ og ’ Hund og hund imel­lem’, som gjor­de Mon­rad & Ri­slund til en slags tv- stjer­ner. I en pe­ri­o­de var Poul Thomsen sy­no­nym med hyg­ge og na­tur i DR.

HANS OT­TO BIS­GAARD, 69

Kan sta­dig hø­res i ra­dio­en, me­get tid­ligt om mor­ge­nen på P4. Han af­slø­rer, at det er op­ta­get på for­hånd. Som kon­fe­ren­ci­er er Bis­gaard en af de man­ge, der blev ramt af luk­nin­gen af DR Un­der­hold­nings­or­ke­stret. Han har des­u­den væ­ret kon­fe­ren­ci­er på di­ver­se festi­va­ler, er det sta­dig i di­ver­se pri­va­te sam­men­hæn­ge - og hol­der sta­dig fored­rag. Bis­gaard be­gynd­te sin kar­ri­e­re i DR i 1970 eft er at ha­ve væ­ret med til at ar­ran­ge­re nog­le le­gen­da­ri­ske kon­cer­ter i Brønd­byø­ster. Op gen­nem 70er­ne var han en af DRs mest mar­kan­te ro­ck­vær­ter sam­men med bl. a. Jan Sne­um. Han var og­så an­ker­mand på det suc­ces­ful­de P3- pro­gram ’ Ra­dio Ri­ta’.

Yng­ste mand i fl ok­ken. Han be­gynd­te at la­ve ung­doms­ra­dio på DR i 1991 og mar­ke­re­de sig hur­tigt med sin helt egen, fi nur­li­ge stil i ’ Bør­ne­ra­dio’, ’ Det Elek­tri­ske Ba­ro­me­ter’ og ’ P4 på P1’. Han er især kendt som vært i tv- pro­gram­mer­ne ’ Ber­tel­sen - DR2s Tal­ks­how’, ’ De uak­tu­el­le nyhe­der’ , ’ Den 11. ti­me’ og ’ Læ­se­grup­pen Sund­holm’. Som chef på DR2 stod han bag suc­ces­ser som ’ Jul på Vester­bro’, ’ Dren­ge­ne fra Angora’, ’ Nor­ma­lerweize’, ’ Wul­ff mor­gent­ha­ler’, ’ Dolph & Wul­ff ’. I dag er Ber­tel­sen ka­nal­chef på Ra­dio 24Syv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.