Jer­n­man­den

Sø­ren Tul­strup skift ede ge­væ­ret ud med me­di­cin

BT - - NAVNE - Vi­be­ke Lyng­klip Svan­sø vs@ ber­ling­s­ke. dk Løs­nin­ger fra i går:

50 ÅR I OVER­MOR­GEN

Sø­ren Tul­strup er adm. di­rek­tør for det schweizi­ske me­di­ci­nal­sel­skab Vi­for Phar­ma, der frem­stil­ler avan­ce­re­de jer­n­tilskud. Det job over­tog han for cir­ka et år si­den med det kla­re mål at fø­re Vi­for Phar­ma til en børsno­te­ring.

Bag sig har han en lang kar­ri­e­re i far­ma- og bi­o­tek­bran­chen.

Før han kom så vidt, gjor­de han dog kar­ri­e­re som pre­mi­er­løjt­nant ved fod­fol­ket, in­den han i 1990 for­lod Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School med en cand. merc.- ud­dan­nel­se i bag­lom­men. Sam­me år blev han an­sat i den ame­ri­kan­ske me­di­ci­nal­virk­som­hed Ab­botts salg- og mar­ke­tin­gaf­de­ling, her­eft er gik det slag i slag først som lan­de­chef for schweizi­ske Novar­tis i Un­garn, Ru­mæ­ni­en og Bal­ti­kum i 1993- 94, og så næst­kom­man­de­ren­de for det eu­ro­pæ­i­ske og ca­na­di­ske mar­ked med ba­se i Novar­tis ho­ved­kon­tor i Schweiz.

I 1996 skift ede han til ame­ri­kan­ske MSD i Dan­mark, hvor han var adm. di­rek­tør frem til 2003, her­eft er tre år som adm. di­rek­tør for MSD i Ir­land, som han hav­de an­sva­ret for at etab­le­re, og så i to år di­rek­tør og global brand- chef for ame­ri­kan­ske Merck & Co. s di­a­be­tes- og fed­me­for­ret­ning med ba­se i New Jer­sey.

Etab­le­rin­gen af dat­ter­sel­ska­bet i Ir­land og god­ken­del­se og lan­ce­ring af di­a­be­tes­mid­let Ja­nu­met frem­hæ­ves som hans to stør­ste suc­ce­ser hos Merck.

I 2008 vend­te Sø­ren Tul­strup til­ba­ge til Dan­mark, for at sæt­te sig i spid­sen for det frem­vok­sen­de bi­o­tek­sel­skab San­ta­ris. Her blev han især kendt for den mil­li­ard­aft ale, San­ta­ris ind­gik med ame­ri­kan­ske Pfi zer i 2011, da bi­o­tek­bran­chen el­lers var al­vor­ligt kri­se­ramt.

Sø­ren Tul­strup, der måt­te ind­le­de sin tid som chef for San­ta­ris med at om­struk­tu­re­re sel­ska­bet og fy­re 40 pct. af me­d­ar­bej­der­ne, var dog selv for­holds­vis af­dæm­pet i sin glæ­de over aft alen, og me­re fo­ku­se­ret på den helt sto­re ud­for­dring, at skaff e ka­pi­tal til ud­vik­lin­gen i San­ta­ris på læn­ge­re sigt. For godt nok in­de­holdt aft alen med Pfi zer po­ten­ti­a­le til mil­li­ar­dind­tæg­ter for San­ta­ris, men der tik­ke­de kun 80 mio. kr. ind på bank­bo­gen med det sam­me.

» Vi skal fi nde en me­re per­ma­nent løs­ning for virk­som­hed, for den ven­tu­re­ba­se­re­de mo­del er ik­ke hold­bar i læng­den, « sag­de Sø­ren Tul­strup den­gang til Ber­ling­s­ke Bu­si­ness.

Op­ti­mi­stjol­ler i ts­u­na­mi

» Al­le vi bi­o­tek­sel­ska­ber lå som op­ti­mi­stjol­ler og vug­ge­de, da fi nanskri­sen ram­te som en ts­u­na­mi, « til­fø­je­de han.

Året eft er var Sø­ren Tul­strup for­tid i San­ta­ris, som sid­ste år blev op­slugt af den schweizi­ske me­di­ci­nal­gi­gant Ro­che, der vil bru­ge sel­ska­bet til spring­bræt ind i den dan­ske kræft forsk­nings­ver­den.

Tul­strup ryk­ke­de i ste­det igen til Schweiz, hvor han fra 2012 til 2014 var se­ni­or vi­ce presi­dent med an­svar for Shi­res ge­ne­ti­ske for­ret­nings­om­rå­de, med en an­den dan­sker, Flem­m­ing Ørnskov, som chef.

I au­gust 2014 over­tog Sø­ren Tul­strup så po­sten som adm. di­rek­tør for Vi­for Phar­ma, der er ejet af den schweizi­ske Ga­le­ni­ca- grup­pe.

Nem

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

SØN­DAG 29. MARTS 2015

Sø­ren Tul­strup har en for­tid ved fod­fol­ket. I dag kon­cen­tre­rer han sig om avan­ce­re­de jer­n­tilskud.

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.